Održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ

Dana 30.01.2018. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE.

Sjednici Općinskog vijeća Općine Križ nazočilo je 10 od 15 članova Općinskog vijeća, naime sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Zoran Borić, Ivana Posavec Krivec, Dubravko Poje, Stjepan Pečnjak i Sanja Jurić. Na početku sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić, dao je na usvajanje Zapisnik sa protekle sjednice Općinskog vijeća i dnevni red 8. sjednice. Ujedno je izvijestio članove Općinskog vijeća da je predlagač povukao točku 8. s dnevnog reda, te da se neće razmatrati prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ zbog potrebe provedbe prethodnih radnji u cilju donošenja spomenutih izmjena i dopuna Prostornog plana.

Tijekom Aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u Općini Križ od protekle 7. sjednice Općinskog vijeća održane dana 18.12.2017. godine pa do 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ. Budući je o većini događanja već bilo riječi na internetskim stranicama Općine Križ, a i građani su informirani putem informativnog programa Obiteljskog radija Ivanić, izdvajamo sljedeće:

Općinski je načelnik  istaknuo da je održano nekoliko pripremnih sastanaka koji su uključivali Općinu Križ kao investitora, izvođača radova, projektanta i stručni nadzor na kojima su se razrađivali posljednji detalji oko početka izgradnje novog dječjeg vrtića, te je dogovoreno da i fizički započnu radovi na izgradnji dječjeg vrtića, a to u ovoj fazi podrazumijeva čišćenje parcele i postavljanje ograde gradilišta.

Članove Općinskog vijeća Općinski je načelnik informirao o dobivenim sredstvima za razne projekte. Tako je od Ministarstva kulture ostvareno sufinanciranje za programe investicijske potpore za 2018. godinu i to za sanaciju Doma kulture Josip Badalić 300.000.00 kuna. Od Zagrebačke županije ostvarena je bespovratna potpora za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na  EU natječaje u 2017. godini. Dodijeljen je iznos od 20.000,00 kuna tehničke pomoći za pisanje prijave projekata „Izgradnja dječjeg vrtića u Križu“ na javni natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za Operaciju 7.4.1. Također, dobiveno je i 27.000,00 kuna za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2017. godini i to za Pripremu projektnog prijedloga i pisanje prijave projekta „Biram rad – osnaživanje mladih za tržište rada“ na javni natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Podrška programima usmjerenim mladima“.

Spomenimo da je Ministarstvo kulture objavilo popis odabranih programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2018. godini, a među njima nalaze se 44 programa s područja Zagrebačke županije kojima će biti dodijeljeno ukupno 4.098,500 kuna. Od toga iz Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2018. godini, izdvojiti će se 100.000,00 kuna za Župnu Crkvu Uzvišenja Sv. Križa što će uvelike doprinijeti daljnjim planovima i projektima vezanim uz zaštitu i obnovu tog kulturnog dobra. Upravo s ciljem što brže, kvalitetnije i uspješnije prijave na razne natječaje, Općina Križ je s Razvojnom agencijom Igra d.o.o. iz Ivanić-Grada potpisala ugovor o poslovnoj suradnji, a vezano uz usluge informiranja i savjetovanja o korištenju mogućnosti sufinanciranja razvojnih projekata Općine Križ kroz EU fondove, nacionalne institucije, ministarstva i ostale potporne institucije na regionalnoj i državnoj razini te informiranje o edukacijama, seminarima o budućim i trenutnim izvorima sufinanciranja razvojnih projekata.

Općinski je načelnik također informirao da je u tijeku priprema dokumentacije za utvrđivanje obveze za 2018. godinu za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda pravnih i fizičkih osoba (obračun kamata, ispis opomena, ispis uplatnica).

Izvijestio je i da je objavljen natječaj za dodjelu prostora udrugama na rok od 2 godine po cijeni od 1 kn po m2 za cijelu godinu. Političke stranke će prostor za koji će također biti raspisan natječaj, plaćati po drugim uvjetima, a sve sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Raspisan je i natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga.

Nakon što je proveden javni natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Križ, na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ Općinski je načelnik donio Odluku o imenovanju ravnatelja na mandat od četiri godine, a to je i nadalje gospođa Ksenija Gudan.

Općina Križ sklopila je ugovor kupoprodaji nekretnine s Ivankom i Stjepanom Miheljom za kupnju parcele na antičkom arheološkom nalazištu Sipćina. U postupku je provedba uknjižbe prava vlasništva Općine Križ na nekretnini u k.o. Okešinec, zk.ul.br. 1719, k.č.br. 1089 oranica Sipćina površine 12053 m2., na svoje ime, u zemljišnim i drugim knjigama u kojima se vodi nekretnina. Načelnik je izvijestio i da je održao sastanak s arheolozima koji provode istraživanja na nalazištu u cilju dogovora oko ovogodišnjih iskapanja i zajedničke izložbe u sklopu obilježavanja Europske godine arheološke baštine.

Na kraju, Općinski je načelnik i informirao da je nedavno održao sastanak s doktoricom Snježanom Prgešom, voditeljicom ispostave Ivanić-Grad Doma zdravlja Zagrebačke županije, a na temu i u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite osluškujući potrebe naših građana. Osim što su razgovarali o uređenju vanjskog prostora ambulante u Križu, odnosno opremanju istog klupama i koševima za smeće, razgovarali su i o mogućnosti osiguranja novih usluga u ambulanti u Križu.  Naime cilj je, istaknuo je Načelnik,  dovesti u Općinu Križ liječnike specijaliste te se na tu temu razgovaralo i s predstavnicima bolnice Dr. Ivan Barbot iz Popovače.

Tijekom aktualnog sata jedno od pitanja članice Općinskog vijeća Općine Križ Maje Lajpold bilo je kada će se riješiti pitanje dotrajalih autobusnih stajališta, konkretno spomenula je ono u Razljevu. Općinski je načelnik odgovorio da Općina Križ ima obvezu i planira ove godine riješiti pitanje autobusnih stajališta, odnosno nadstrešnica te je i u Proračunu predvidjela sredstva za tu namjenu, no jednako tako naglasio je i problem vandalizma zbog kojeg ti i slični objekti vrlo brzo budu devastirani od strane nepoznatih počinitelja.

Člana Općinskog vijeća Općine Križ Marija Šiletića zanimalo je između ostalog što je sa sanacijom udarnih rupa, konkretno se osvrnuo na vrlo lošu cestu kroz naselje Gornji Prnjarovec. Općinski je načelnik odgovorio da sanacija koju provode Županijske ceste d.o.o. Zagreb, na spomenutoj cesti, a koja je inače u nadležnosti Županjskih cesta Zagrebačke županije, kreće na proljeće. Cilj je, istaknuo je Općinski načelnik, da se dionica ceste kroz Gornji Prnjarovec u potpunosti sanira u suradnji s Županijskim cestama Zagrebačke županije.

Član Općinskog vijeća Općine Križ Stevo Turčinović postavio je pitanje vezano uz rješavanje problema otvorenog kanala u Česmanskoj ulici u Novoselcu. Vezano uz tu tematiku izvijestio je samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo Žarko Gambiroža. Kako je naglasio, po reakciji stanovnika Česmanske ulice, a nakon nedavnog obilaska terena, ustanovljeno je da grabe, odnosno kanali iz cestu nisu dovoljno održavani i to posebno uz nekoliko poljoprivrednih parcela. Cijelom trasom nije dovoljan pad odvodnog kanala te voda teško otječe. Budući je riječ o kanalu u ingerenciji Hrvatskih voda, Općinski će načelnik na predstojećem sastanku pokušati vidjeti  mogućnost suradnje u rješavanju tog problema.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog novog Statuta Općine Križ i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ. Naime s obzirom da je krajem 2017. godine stupio na snagu izmijenjen Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, bilo je potrebno u zadanom roku uskladiti sve potrebne akte sa spomenutim Zakonom. Općinsko je vijeće, jednoglasno sa 10 glasova za donijelo i Statut Općine Križ i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Križ. Spomenimo da su oba dokumenta bila na javnom savjetovanju sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a tijekom istog nije zaprimljena niti jedna sugestija niti primjedba.

Jednoglasno je donesena i Odluka o dopuni odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ, a ista je ovom dopunom usklađena s odredbama Zakona o lokalnim izborima.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kojom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Križ. Jednoglasno je donesena i Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, a istom se utvrđuje način provedbe: mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada. Na dnevnom redu bila je i Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu koja je jednoglasno donesena.

Sa 7 glasova za i 2 suzdržana glasa donesena je i Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Križ kod Privredne banke Zagreb d.d. Općinsko je vijeće odobrilo kratkoročno zaduživanje Općine Križ uzimanjem kratkoročnog kredita po principu dozvoljenog prekoračenja salda po žiro računu za redovito poslovanje Općine Križ – okvirni kredit u iznosu 3.000.000,00 kuna.

Donesena je i Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2018. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača. Sukladno spomenutoj Odluci za svakog člana općinskog vijeća Općine Križ utvrđen je iznos sredstava od 300,00 kuna po jednom tromjesečju, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen je iznos sredstava od 30,00 kn po jednom tromjesečju.

U nastavku sjednice razmatrana je i jednoglasno usvojena Odluka o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu kao i Odluka o donošenju srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2018.-2020. godine.

Sa 9 glasova za i jednim suzdržanim glasom doneseno je i Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu radnji u postupku određivanja imena ulica i trgova na području Općine Križ. Za novog je predsjednika spomenutog povjerenstva imenovan Zlatko Hrastić dok su za članove imenovani Lidija Bahlen, Srećko Sraka, Žarko Gambiroža i Miljenko Relić.

S obzirom da na Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika (objavljen na internetskoj stranici Općine Križ dana 05.01.2018. godine, a rok za prijavu kandidatura bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva i istekao je dana 22.01.2018. godine) nije pristiglo dovoljno kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika, Općinsko vijeće Općine Križ, poništilo je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika, te ponovno pokrenulo postupak  izbora Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika. Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Križ, na svojoj se sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine složilo s poništenjem Javnog poziva i ponovnim pokretanjem postupka. Općinsko je vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika.

Na kraju sjednice sa 8 glasova za i 2  suzdržana glasa donesena je Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za nabavu osobnog automobila za službene potrebe.

Sve akte sa 8 sjednice Općinskog vijeća općine križ možete pogledati na poveznici: http://www.opcina-kriz.hr/ok/dokumenti-opcine-kriz/