FORMIRAN STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KRIŽ

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, Općinski načelnik Općine Križ imenovao je Stožer civilne zaštite Općine Križ, a isti se sastao ovih dana u Općini Križ u cilju formiranja Stožera, međusobnog upoznavanja članova te upoznavanja s zakonskom regulativom i aktualnom tematikom na području civilne zaštite i djelovanja u slučaju potrebe. Trenutno je pri kraju izrada Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Križ koja će između ostalog dati smjernice djelovanja za imenovani Stožer civilne zaštite. Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Za načelnika Stožera civilne zaštite Općine Križ imenovan je zamjenik Općinskog načelnika Općine Križ Zlatko Hrastić. Njegov je zamjenik tajnik Vatrogasne zajednice Općine Križ Mladen Rogić. Za članove Stožera imenovani su:

 1. Lidija Bahlen, predstavnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ
 2. Nada Horvat, predstavnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ
 3. Žarko Gambiroža, predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ
 4. Maja Dundović Pleša, predstavnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Križ
 5. Latinka Rupčić, predstavnica Policijske postaje Ivanić-Grad za područje Općine Križ
 6. Maja Milković, predstavnica Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb
 7. Mario Matanić, zapovjednik postrojbi Vatrogasne zajednice Općine Križ
 8. Ivana Bajt, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad
 9. Dubravko Kavčić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb
 10. Dražen Mihalić, direktor Veterinarske stanice Križ d.o.o. Križ
 11. Galibedin Galijašević, liječnik opće prakse Ambulante u Križu, Ispostave Ivanić Grad Doma zdravlja Zagrebačke županije
 12. Mario Mikac, predstavnik Hrvatske elektroprivrede d.d., HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektre Križ
 13. Dražen Sopina, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Podružnice Zagrebačke županije, Ogranak Križ
 14. Aleksandar Tutić, načelnik Odreda izviđača Siniša Pavković Križ

Kako je zaključeno na nedavnom sastanku Stožera civilne zaštite Općine Križ, njegova je funkcija da obavljati poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnostima nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine Križ rukovodi načelnik Stožera, a u slučaju proglašenja velike nesreće ili katastrofe, rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Križ.

 

 

 

 

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018. učenicima s područja Općine Križ dodijeliti će se 10 (deset) stipendija, a studentima s područja Općine Križ 10 (deset) stipendija i to prema kriteriju izvrsnosti 8 (osam) stipendija: učenicima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno; dodijeliti će se 12 (dvanaest) stipendija prema socijalnom kriteriju: učenicima 6 (šest) stipendija u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 6 (šest) stipendija u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno.
Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti – Stipendija Milke Trnine dodijeliti će se jednom učeniku ili jednom studentu prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.), te ako se stipendija dodijeli učeniku tada u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a ako se stipendija dodijeli studentu tada u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno i pripada korisniku deset mjeseci tijekom školske/akademske godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju prema kriteriju izvrsnosti imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI:
 da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
 da su redoviti učenici srednje škole
 da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5
 da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 4.000,00 kn.

STUDENTI:
 da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
 da su redoviti studenti
 da nisu stariji od 26 godina
 da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.
 da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 4.000,00 kn.

Pravo sudjelovanja na natječaju prema socijalnom kriteriju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI:
– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
– da su redoviti učenici srednje škole
– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,5
– da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.
STUDENTI:
– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
– da su redoviti studenti
– da nisu stariji od 26 godina
– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,5 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godišta) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
– da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i
studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.).

Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u prostorijama općinske uprave u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internet stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
– osobna iskaznica ili domovnica (preslika)
– potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
– preslika svjedodžbe četiri prethodna razreda škole za učenike prvih razreda srednje škole i preslika svjedodžbe dva prethodna razreda škole za drugi, treći i četvrti razred škole
– preslika svjedodžbe svih razreda srednje škole za studente prve godine i preslika svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija za studente druge godine studija, a za studente viših godina studija, preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija.
– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave) te preslika osobne iskaznice članova domaćinstva
– potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
– uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
– dokaze o postignućima na natječajima i priznanjima
– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (dijete bez jednog ili oba roditelja, dokazi o invalidnosti)

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internet stranici Općine Križ te oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.
Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.
Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj je objavljen 27.09.2017. godine (srijeda), na internet stranici Općine Križ, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ, a rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je 20 (dvadeset) dana od dana objave natječaja, odnosno do zaključno s danom 17.10.2017. godine (utorak) na adresu:

Općina Križ
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ

PRIJAVNI-OBRAZAC-STIPENDIJA-UČENICI-2017.-2018.

PRIJAVNI-OBRAZAC-STIPENDIJA-STUDENTI-2017.-2018.

Odluka o broju stipendista i visini stipendija koje će se dodjeljivati školske/akademske godine 2017./2018.

 

 

NOVI NAČIN SUFINANCIRANJA PRIJEVOZA STUDENATA

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić na sastanku s direktoricom prodaje i marketinga HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. Snježanom Malinović, razgovarao je o suradnji vezanoj uz novi način sufinanciranja prijevoza studenata, ali i mogućnosti proširenja integriranog putničkog prijevoza, tj. zona prijevoza u suradnji HŽ-a i ZET-a, koja bi obuhvaćajući i Općinu Križ, od iduće godine, svim putnicima, a posebno studentima i radnicima, smanjila cijenu kako željezničke, tako i tramvajske mjesečne priključne karte.

Već od listopada ove godine, studenti koji svakodnevno putuju iz mjesta prebivališta na području Općine Križ u mjesto školovanja i vraćaju se kući, koristeći pritom željeznički javni prijevoz, moći će mjesečnu kartu, po cijeni umanjenoj za 75% od ukupne cijene (koju sufinancira Općina Križ sukladno važećoj Odluci o sufinanciranju prijevoza za studente s područja Općine Križ) kupiti na željezničkoj postaji.

Da bi studenti ostvarili pravo sufinanciranja od strane Općine Križ, potrebno je da prije kupnje mjesečne karte u Općinu Križ dostave sljedeće:
1. Presliku osobne iskaznice ili Uvjerenja o prebivalištu
1. Potvrdu o redovitom upisu u akademsku godinu 2017./2018.
3. Ispunjen Zahtjev za sufinanciranje  prijevoza studenata
(koji se nalazi u prilogu ili se može preuzeti u Općini Križ)

Prema podacima iz HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., svakodnevno iz željezničke postaje u Novoselcu, putuje čak do 1000 putnika, što učenika, studenata, što radnika ili tek povremenih putnika. Brojka nije zanemariva, stoga je inicijativa Općinskog načelnika, ističu u HŽ-u opravdana te u daljnjem periodu predstoje dogovori na koji način će Općina Križ u suradnji s HŽ Putničkim  prijevozom d.o.o. učiniti da prijevoz vlakom stanovnicima Općine Križ bude još povoljniji.

Odluka-o-sufinanciranju-prijevoza-studenata -11.9.2014.

Zahtjev za sufinanciranje  prijevoza studenata

 

NATJEČAJ za prijam u radni odnos – voditelj programa predškole, rad na određeno

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
– 1. odgojitelj /ica – 1 izvršitelj, voditelj/ica programa predškole, rad na određeno, na pola radnog vremena

Uvjeti :
– preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
– položen stručni ispit
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
– radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Potvrde o nekažnjavanju pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe)
4. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
5. životopis (vlastoručno potpisan)

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i priložiti sljedeće dokaze:
– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14),
– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 17/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13),
– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).
Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.
Natječaj se s danom 20.09.2017. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom 28.09.2017. godine.
Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽ, ŠKOLSKA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj – odgojitelj“
Pisane prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku na web stranici Općine Križ .
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ

Realizirani svi projekti sufinancirani od strane  INE tijekom 2017. godine

Dugogodišnja suradnja uspješno realiziranih projekata koji su u Općini Križ, sufinancirani od strane INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, nastavila se i ove godine. Tijekom 2017. godine Ina sufinancira četiri projekta Općine Križ sa ukupno 20.000,00 kuna. Riječ je o već realiziranim projektima  ukupne vrijednosti oko 120.000,00 kuna i to:

 1. Pokroviteljstvo Badalićevih dana, tradicionalne manifestacije koju Općina organizira u suradnji s Filozofskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu u čast profesora Josipa Badalića.
 2. Nabava novih štandova za potrebe manifestacije Općine Križ, u sklopu koje je nabavljeno pet novih štandova za potrebe održavanja sajmova i prigodne prodaje na području Općine Križ
 3. Pokroviteljstvo koncerta uz obilježavanje Dana Općine Križ, odnosno zabavnog programa na pozornici tijekom vikenda od 25.-28.8.2017. godine
 4. Nabava opreme za Galeriju Križ, u sklopu projekta je Galerija opremljena klima uređajem koji će doprinijeti kvaliteti održavanja događanja u prostoru Galerije.

Riječ je o značajnom sponzorstvu koje je doprinijelo kvalitetnijoj realizaciji planiranih projekata Općine Križ.

INA-Industrija nafte d.d. Zagreb, ima dugu tradiciju na području Općine Križ i izuzetno je društveno odgovorna tvrtka, te je prepoznala značaj realiziranih projekata koji doprinose kvaliteti života svih građana Općine Križ.

 

JAVNA NABAVA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA – 2.izmjena dokumentacije o nabavi

Dana 13.09.2017. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za predmet nabave izgradnja dječjeg vrtića u Križu.

Dokumentacija o nabavi i 2. izmjena dokumentacije o nabavi može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1240683

Rok za dostavu ponuda je 25.09.2017. godine do 11,00 sati.

Obilježen Dan Općine Križ i Dan Župe, blagdan Uzvišenja Svetog Križa

Svetom misom koju je predvodio kancelar Sisačke biskupije Janko Lulić, obilježen je blagdan Uzvišenja Svetog Križa. Nakon svete mise i posjeta Spomen sobi poginulih branitelja Domovinskog rata, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Križ u punoj sali Doma Kulture Josip Badalić, prisustvovali su joj izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ana Stavljenić Rukavina, saborski zastupnik i načelnik Općine Rugvica Mato Čičak, zamjenica župana Zagrebačke županije, gospođa Nadica Žužak, gospodin David Bregovac – predsjednik stranke Hrvatski laburisti – Stranka rada i načelnik Općine Fužine sa suradnicima kao i brojni gradonačelnici i općinski načelnici, predsjednici gradskih i općinskih vijeća, predstavnici državnih tijela, ravnatelji i predstavnici ustanova i udruga, direktori te predstavnici javnih, državnih i privatnih trgovačkih društava te obrtnici, članovi Općinskog vijeća Općine Križ, kao i predstavnici mjesne samouprave.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić u svom je obraćanju čestitao svim građankama i građanima Općine Križ 14. rujan Dan Općine Križ, Dan župe – blagdan Uzvišenja Svetog Križa.

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić u svom je govoru prezentirao sve projekte i programe koji su u tijeku i koji tek slijede. Bila je to prigoda i da se Općinski načelnik zahvali svima koji su u prethodnom periodu dali svoj doprinos u bilo kojem smislu razvoju Općine Križ, te izrazio želju da se suradnja nastavi i dalje na zadovoljstvo svih građana. Ovogodišnjim dobitnicima priznanja i zahvala Općinski je načelnik čestitao na doprinosu i promicanju Općine Križ u nadi da će im to biti poticaj za daljnji rad.

Svake godine uz Dan Općine Križ dodjeljuje se Priznanje Općine Križ “14. rujan” i  Zahvale Općinskog načelnika. Priznanje Općine Križ „14. rujan“ dodjeljuje se u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama i drugim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ, a poglavito za uspjehe u unapređenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, socijalne skrbi i unapređenja i zaštite prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Dana 12. rujna 2017. godine  Općinsko vijeće Općine Križ donijelo je Odluku o dodjeli Priznanja Općine Križ „14. rujan“  Višnji Canjek Macan u znak javnog priznanja za uspješan novinarski rad i doprinos u promicanju Općine Križ te informiranju građana Općine Križ.

Višnja Canjek Macan, dugogodišnja novinarka i urednica brojnih emisija Obiteljskog radija Ivanić, danas je u zasluženoj mirovini. Svojim je radom i visokim standardima etike profesionalnog novinarstva, služila za primjer mladim kolegama, a svestrano se zalagala za što bolje informiranje građana Općine Križ bilo putem informativnih emisija ili ugodnih razgovora sa  stanovnicima Općine Križ, predstavnicima udruga i ustanova. Općina Križ joj zahvaljuje na suradnji i želi ugodne umirovljeničke dane, a zahvalu izriče u vidu javnog priznanja za uspješan novinarski rad i doprinos u promicanju Općine Križ te informiranju građana Općine Križ.

Zahvala Općinskog načelnika dodjeljuje se zaslužnim fizičkim i pravnim osobama u znak zahvalnosti za njihov doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ. Općinski načelnik Općine Križ donio je Odluku o dodjeli Zahvale Općinskog načelnika Općine Križ i to:

– Muškoj „A“ ekipi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Razljev za izuzetne rezultate na vatrogasnim natjecanjima, osvajanje naslova državnih prvaka i promicanje Općine Križ na razini Zagrebačke županije, Republike Hrvatske i šire.

Ova ekipa mladih ljudi pod vodstvom trenera Milivoja Srdojevića i Željka Caganića protekle je godine na državnom natjecanju u Puli osvojila 1. mjesto i postala Državni prvak te tako ostvarila svoje snove odlaska na Vatrogasnu olimpijadu koja je ovog ljeta održana u Austriji. U izuzetno jakoj konkurenciji 76 ekipa iz cijele Europe ekipa DVD-a Razljev osvojila je više nego odlično 10. mjesto te dostojno predstavila Općinu Križ, Zagrebačku Županiju i cijelu Hrvatsku.

– Nogometnom klubu Milka Trnina Vezišće za  40 godina uspješnog rada u sportu te svestranu volontersku pomoć Mjesnom odboru u unaprjeđenju života u Vezišću. Osim što postižu dobre sportske rezultate, članovi nogometnog kluba aktivni su i na drugim poljima, uredili su sportski park, zajedno pomažu u svim događanjima i manifestacijama koje se održavaju u Vezišću, sudjelovali su u uređenju Doma kulture, njegove okoline kao i cijelog mjesta. Sve što rade, rade dobrovoljno, a upravo zato ponos su Vezišća i Općine Križ.

– Đurđi Bilij za doprinos i volontersko zalaganje kroz rad i osnaživanje te unaprjeđenje života osoba treće životne dobi Općine Križ. Đurđa Bilij dugi je niz godina bila članica Udruge umirovljenika Općine Križ, a od nedavno i predsjednica nove Udruge umirovljenika i građana „Radost“ Križ kroz koju nastavlja sa radom na promidžbi Općine i naše kulture u cilju međusobnog pomaganja i druženja osoba treće životne dobi. Kroz svoj rad prije  tri godine bila je jedan od inicijatora organizacije manifestacije za Katarinje, a koja okuplja umirovljenike te ih povezuje s prijateljskim udrugama susjednih općina i gradova.

– Slavici Gavran Tadić za doprinos osnivanju Župnog caritasa župe Uzvišenja Sv. Križa u Križu te volonterski rad i osiguranje pomoći za potrebite u zajednici. Slavica Gavran Tadić prije dvije je godine sudjelovala u osnutku Župnog Caritasa župe Uzvišenja sv. Križa Križ te danas koordinira rad oko 30 aktivnih volontera, a za pojedine akcije im se uključuju i ostali župljani. Kroz cijelu godinu Župni Caritas pomaže s paketima pomoći 40 do 50 obitelji u potrebi. Svoje akcije provode kroz čitavu godinu, a posebno pred blagdan Božića i  Uskrsa.

Kulturno umjetničko društvo “Graničar“ koje njeguje tradiciju moslavačkog kraja već preko 100 godina, predstavilo je svoje mlade tamburaše pod vodstvom Siniše Pastule i svojim nastupom zaokružili svečanosti Dana Općine Križ.

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti/3718/proslavljen-dan-opcine-kriz

http://www.biskupija-sisak.hr/index.php/arhiv/4175-krievo-u-kriu

 

Čestitka povodom Dana Općine Križ 14. rujna

Poštovane građanke i građani Općine Križ,

Povodom Dana Općine Križ i blagdana Uzvišenja Sv. Križa, svim stanovnicima naše općine i Župe, u ime predstavničkog tijela i izvršne vlasti Općine Križ, te u osobno ime upućujem iskrene čestitke. Svi mi koji obnašamo odgovorne dužnosti u Općini Križ, činimo i činiti ćemo i dalje sve da naša Općina bude ugodno mjesto za život, kako sadašnjim, tako i budućim generacijama.
Iskreno čestitam 14. rujan.

Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.

 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2017. GODINU

Javni poziv za dodjelu potpora sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Križ za 2017. godinu otvoren je do 30. studenog 2017. godine.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA SUKLADNO PROGRAMU POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2017.

OBRAZAC zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2017.godini

IZJAVA_koristenje_potpore_male_vrijednosti

IZJAVA-ne-koristi-druge-izvore-sufinanciranja

PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2017. GODINU

Proglašena elementarna nepogoda uslijed suše na poljoprivrednim kulturama

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 8.09.2017. godine, donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode uslijed suše na području Grada Ivanić-Grad, Grada Jastrebarsko, Grada Samobor, Grada Sveta Nedelja, Grada Velika Gorica, Općine Brckovljani, Općine Brdovec, Općine Klinča Sela, Općine Kloštar Ivanić, Općine Kravarsko, Općine Križ, Općine Luka i Općine Pokupsko.

Nakon Županove Odluke o proglašenju elementarne nepogode, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužna su odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od proglašenja elementarne nepogode izraditi Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete te ga dostaviti Županijskom povjerenstvu koje će potom zbrojene podatke dostaviti Državnom povjerenstvu. Također, gradovi i općine dužni su od ukupno procijenjene štete u Registar šteta u poljoprivredi unijeti procijenjenu poljoprivrednu štetu.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavještava sve zainteresirane osobe (poljoprivredne proizvođače i druge) da štete mogu prijaviti i to tako da u Općini Križ, najkasnije do 13.09.2017. godine (srijeda) ispune propisani obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode koji se nalazi u prilogu ili se može dobiti u zgradi Općine Križ. Popunjeni obrazac predaje se na urudžbeni zapisnik Općine Križ.

Obrazac-prijave-štete-suša-2017. (1)

odluka_elementarna_susa_8_9_17