Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21), članaka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21) i članka 7. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 46/22), Općinski načelnik Općine Križ dana 29. prosinca 2022. godine donio je

O D L U K U o poništenju Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini

Poništava se Javni poziv za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja regionalnih i lokalnih televizijskih nakladnika od interesa za Općinu Križ u 2023. godini (KLASA: 614-01/22-01/07 URBROJ:238-16-03-22-2 od dana 12. prosinca 2022. godine) i to iz razloga što je na spomenuti Javni poziv pristigla samo jedna prijava i to televizijskog nakladnika koji ne zadovoljava u cijelosti uvjete Javnog poziva, odnosno propisane kriterije za utvrđivanje visine financiranja Javnog poziva, a koji se odnose na objavljene vijesti vezane uz svakodnevni život građana Općine Križ i rad tijela Općine Križ objavljenih u proteklih 6 mjeseci.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na internetskoj stranici Općine Križ.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content