POŠTOVANI OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE,

obzirom na učestalu komunikaciju ovih dana, na temu evidentiranja novih obveznika komunalne naknade uslijed promjena na strani postojećih, ponovno Vas upućujemo na odredbe članka 94. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20), kojima je propisano da je „Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podatak bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.“.

Jasno je navedeno odredbama Zakona da je SVAKI OBVEZNIK SAM DUŽAN PRIJAVITI UPRAVNOM TIJELU OPĆINE SVAKU PROMJENU MJERODAVNIH PODATAKA te da je za slučaj ne postupanja po zakonskoj odredbi u roku od 15 dana od nastanka promjene, ionako propisana dužnost plaćanja od dana nastanka obveze, neovisno o proteklom vremena do utvrđivanja iste.

Ističemo da nije pravilno zaključivati da se promjene osoba i drugih podataka evidentiraju automatski u programima u kojima se evidentiraju obveznici komunalne naknade, iz razloga što tijela državne uprave, javni bilježnici ili drugi subjekti ne dostavljaju općini podatke o sklopljenim/ovjerenim pravnim poslovima, donesenim rješenjima o nasljeđivanju i drugim aktima iz postupaka koje vode, jer nemaju zakonom propisanu dužnost dostavljati jedinicama lokalne samouprave dokumente iz djelokruga svojega rada.

STOGA JOŠ JEDNOM JAVNO UPUĆUJEMO SVE OBVEZNIKE DA PRAVOVREMENO JAVLJAJU SVE PROMJENE KOJE SE ODNOSE NA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE, A UJEDNO I OBAVJEŠTAVAMO DA ĆE SE, RADI ZAKONSKE OBVEZE NAPLATE PROPISANIH PRIHODA PRORAČUNA, U NAREDNOM RAZDOBLJU PROVESTI I TERENSKI POSAO VEZAN UZ USKLAĐIVANJE POSTOJEĆIH, KAO i EVIDENTIRANJE NEPOSTOJEĆIH PODATAKA U EVIDENCIJAMA.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content