Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 3. siječnja 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Zaželi jednakost za sve!“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0243 od 7. veljače 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus kroz Program učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., te članka 54. i 101. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/21 i 57/23), Općinski načelnik Općine Križ objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI JEDNAKOST ZA SVE!“_ SF.3.4.11.01.0243

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Zaželi jednakost za sve!“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 24 starije osobe i osobe s invaliditetom s područja Općine Križ.

Usluga se počinje pružati od travnja 2024. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva s prebivalištem na području Općine Križ, odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

• žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 984,00 €)

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 1.640,00 €)

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 2.460,00 €) i

• istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Odrasle osobe s invaliditetom:

• žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i

• roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

1) Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

2) Izjavu o broju članova kućanstva

3) Osobe starije od 65 godina:

a) Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

b) Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave.

*(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva) i

c) Izjavu o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

d) Privola za svakog člana kućanstva

4) Odrasle osobe s invaliditetom:

a) Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i

b) Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

c) Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

d) Privola za svakog člana kućanstva

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom. Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu ali ih se može i osobno preuzeti u prostorijama općinske uprave na adresi Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ, kao i preuzeti na internetskoj stranici Poziva www.opcina-kriz.hr .

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 27. veljače 2024. do popunjenja kapaciteta krajnjih korisnika Projekta. Prijava s potrebnom dokumentacijom se može poslati preporučenom poštom ili osobno predati na adresi Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ s napomenom: „Javni poziv – Zaželi jednakost za sve!“, radnim danom od 8:00 h do 15:00 sati.

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

1. Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):

Osobe starije od 65 godina:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi

kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• čiji mjesečni prihodi:

-za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 984,00 €)

-za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 1.640,00 €)

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (u ovom trenutku iznosi 2.460,00 €) i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te

Odrasle osobe s invaliditetom:

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i

 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa, a prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.

20.03.2024. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Križ bit će objavljena rang lista osoba koje su poslale svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa, a ista će biti dostupna i u prostorijama općinske uprave Općine Križ. Rang lista će se periodično ažurirati tijekom trajanja Javnog poziva za iskaz interesa.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „Zaželi jednakost za sve!“ SF.3.4.11.01.0243, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i projekt „Zaželi jednakost za sve!“ možete poslati na mail info@opcina-kriz.hr ; kontakt broj tel. 01 2831 517.

Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content