PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNIKE – PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2024. GODINU

Općinsko vijeće Općine Križ na 23. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine donijelo je Program potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu.

Dana 07. prosinca 2023. godine (četvrtak) u 17,00 sati u vijećnici Općine Križ održati će se predavanje za poljoprivrednike s temom: Provođenje Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2024. godinu.

Predavanje je namijenjeno poljoprivrednicima s područja Općine Križ u svrhu upoznavanja s aktivnostima u poljoprivredi za koje će Općina Križ u 2024. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu ovom pozivu.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju Zaključka o utvrđivanju teksta natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2022./2023. (KLASA: 604-01/23-01/01 URBROJ: 238-16-03-23-2 od 04. listopada 2023. godine) Općinski načelnik Općine Križ raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ
za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024. učenicima i studentima s područja Općine Križ (u daljnjem tekstu: Natječaj) dodjeljuje se ukupno 22 stipendije.

Učenicima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od =67,00 EUR-a/=504,81 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci školske godine i to:
– 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti,
– 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Studentima se dodjeljuje 10 stipendija u iznosu od =133,00 EUR-a/=1.002,89 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci akademske godine i to:
– 4 stipendije prema kriteriju izvrsnosti,
– 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.

Učenicima prvog razreda Gimnazije Križ dodijeliti će se 2 stipendije u iznosu od =67,00 EUR-a /=504,81 kn; fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, mjesečno za deset mjeseci akademske godine.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23).

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u određenoj kategoriji javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija po pojedinoj kategoriji, ako nema prijava u određenoj kategoriji ili ako niti jedna prijava ne zadovoljava kriterije Pravilnikao stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), stipendije se mogu sukladno prijedlogu Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju ili u drugoj kategoriji, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova.

Pravo sudjelovanja na natječaju PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjenaprethodne dvije godine školovanja bude najmanje 4,5; odnosno da prosjek ocjena za učenike prve godine srednje škole za prethodna četiri razreda bude najmanje 4,9, osim ako učenik prve godine srednje škole dostavi dokumente i dokazeo sudjelovanju najmanje na županijskoj razini natjecanja, a koja se boduju po kriteriju izvrsnosti i moraju biti priznata od strane nadležnog ministarstva, tada njegov prosjek ocjena za prethodna četiri razreda može biti najmanje 4,5.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5; odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

UČENICI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 3,0; odnosno za učenike prve godine srednje škole da prosjek ocjena prethodna četiri razreda bude najmanje 3,0,
 • da je ukupni prihod po članu kućanstva jednak ili manji od 400,00EUR-a.

STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidnoprije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni studenti,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,0 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godina) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova,
 • da je ukupni prihod po članu zajedničkog kućanstva jednak ili manji od 400,00 EUR-a.

Pravo sudjelovanja na NATJEČAJU ZA STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ  imaju učenici koji su upisali program Opće gimnazije u Križu, Srednje Škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu neprekidno prije dana raspisivanja natječaja,
 • da su redovni učenici srednje škole,
 • da prosjek ocjena za učenike prve godine srednje škole za prethodna četiri razreda bude najmanje 4,9, osim ako učenik prve godine srednje škole dostavi dokumente i dokaze o sudjelovanju najmanje na županijskoj razini natjecanja, a koja se boduju po kriteriju izvrsnosti i moraju biti priznata od strane nadležnog Ministarstva, tada njegov prosjek ocjena za prethodna četiri razreda može biti najmanje 4,5.

POPIS DOKUMENATA I DOKAZA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA DODJELU STIPENDIJE:

 1.       POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI    

1.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti i dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
1.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
1.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
1.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
1.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja; – učenici drugog razreda srednje škole dostavljaju presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole;
– učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja.
1.6.
Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja
studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
1.7. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini u prethodne dvije godine školovanjab) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole/fakultetac) Potvrda o primitku rektorove/dekanove nagrade.
d) učenici mogu dostaviti i dokument i dokaz o dodatnim postignućima na ostalim značajnim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima/smotrama/projektima, koja se boduju po kriteriju izvrsnosti, a nisu priznati od strane nadležnog Ministarstva
1.8. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:
a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat dijete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.             

 •       POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM  KRITERIJU   

2.1. Preslika osobne iskaznice ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
2.2. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
2.3. Izjava da ne prima drugu stipendiju,
na obrascu.
2.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu,
na obrascu.
2.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENICI MORAJU PRILOŽITI:
učenici prvog razreda srednje škole dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja;
učenici drugog razreda srednje škole dostavljaju presliku svjedodžbe osmog razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole;
– učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole
dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne dvije godine školovanja.
2.6. Za bodovanje uspjeha u školovanju STUDENTI MORAJU PRILOŽITI:
studenti prve godine studija dostavljaju preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja
studenti druge godine studija dostavljaju presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija te o broju ECTS bodova prve godine studija;- studenti viših godina studija dostavljaju presliku potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija te o broju ECTS bodova u prethodnoj godini.
2.7. Izjava o  članovima zajedničkog kućanstva, na obrascu – OBAVEZNO ovjerena kod javnog bilježnika (prilaže se obavezno izvornik/original).
2.8. Potvrde o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva za period prethodna tri mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je objavljen Natječaj.
a) potvrde o isplati plaće 
b) potvrde o isplati mirovine
c) potvrda o visini dohotka za 2022. godinu ili izvadak iz poslovnih knjiga Obrazac P-PPI ili PO-SD obrazac – kod nositelja samostalnih djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (ako je primjenjivo)
d) potvrda o visini dohotka za 2022. godinu svih članova kućanstva – za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a nisu upisane u registar poreznih obveznika (ako je primjenjivo)
e) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda.
2.9. Ako je kandidat odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu- dostavlja Rješenje nadležne ustanove socijalne skrbi koje to dokazuje.
2.10. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja koji je nezaposlen i vodi se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
2.11. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:

a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat djete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

 • POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJE  ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ     

3.1. Preslika osobne iskaznice – ako je osobna iskaznica izdana u razdoblju kraćem od jedne godine od raspisivanja ovog natječaja tada treba uz osobnu iskaznicu priložiti dokaz (uvjerenje o prebivalištu) da kandidat ima prebivalište na području Općine Križ najmanje jednu godinu prije dana raspisivanja natječaja.
3.2. Potvrda o redovnom upisu u program Opće gimnazije u Križu, Srednje Škole Ivan Švear Ivanić Grad, Izdvojena lokacija Križ, prvi razred, školske godine 2023./2024.
3.3.
Izjava da ne prima drugu stipendiju, na obrascu.
3.4. Izjava da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne izvorniku/originalu,
na obrascu.
3.5.
Za bodovanje uspjeha u školovanju UČENIK MORA PRILOŽITI:
– preslike svjedodžbi prethodne četiri godine školovanja;
3.6. Dokazi o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata za vrijeme prethodne dvije godine školovanja; ako ih podnositelj prijave posjeduje:
a)  Potvrda o sudjelovanju na natjecanju/smotri i/ili osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu/nagradi na županijskoj, državnoj i/ili međunarodnoj razini u prethodne dvije godine školovanja
b) dokumenti i dokazi o dodatnim postignućima na ostalim značajnim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima/smotrama/projektima, koja se boduju po kriteriju izvrsnosti, a nisu priznati od strane nadležnog Ministarstvac) Potvrda o usporednom pohađanju druge škole
3.7. Ako je primjenjivo kandidat može priložiti:

a) Smrtni list/ove za roditelje/staratelje
b) Potvrdu da je kandidat dijete samohranog roditelja (što se dokazuje rodnim listom, smrtnim listom za preminulog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugom javnom ispravom kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete)
c) Potvrda da je kandidat osoba s invaliditetom, osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.             

Učenik ili student može podnijeti prijavu za sve kategorije stipendija, ali može ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na propisanom obrascu prijave koji se može preuzeti u općinskoj upravi Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Podnositelji prijave mogu dostaviti preslike svih dokumenata, OSIM IZJAVE O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA KOJA SE OBAVEZNO PRILAŽE U IZVORNIKU/ORIGINALU, međutim ukoliko se procijeni da je neka od preslika dokumenta nejasna, može se tražiti od podnositelja prijave izvornik dokumenta na uvid.

NEPOTPUNE PRIJAVE BITI ĆE ODBIJENE I NEĆE BITI VREDNOVANE, osim u izuzetnim slučajevima kada Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdi da je opravdano kontaktiranje kandidata/podnositelja prijave.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Općine Križ i na oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za dodjelu stipendije.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ, a isti se predaje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ u pisanom obliku, na način, po postupku i na adresu naznačeno u Prijedlogu liste kandidata za dodjelu stipendija. Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.

Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj se objavljuje dana 05. listopada 2023. godine na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ.

Rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je zaključno s danom 20. listopada 2023. godine, bez obzira na način dostave.

PRIJAVE SE PODNOSE ISKLJUČIVO U ZATVORENOJ OMOTNICI/KUVERTI. Na zadnjoj strani omotnice/kuverte obavezno napisati ime i prezime kandidata.

Prijave se dostavljaju na adresu: 

Općina Križ
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ
s naznakom: „NE OTVARATI – Povjerenstvo za dodjelu stipendija“

_____________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI:

_______________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE  PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU:

________________________________________________________________________

OBRAZAC I IZJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA GIMNAZIJE KRIŽ:

OBAVIJEST O OBVEZI PROVOĐENJA AGROTEHNIČKIH MJERA

Općina Križ obavještava vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta da je na snagu stupila Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Križ. Ovom Odlukom propisano je na koji način provoditi mjere u cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za poljoprivrednu proizvodnju i u cilju sprječavanja nastajanja šteta na poljoprivrednom zemljištu.

Posebno napominjemo da je svaki vlasnik i posjednik poljoprivrednog zemljišta obvezan provoditi mjere sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem radi otklanjanja štetnih utjecaja na za život i zdravlje ljudi i suzbijanja štetnika. Isto tako vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi propisane mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina radi  bolje prohodnosti, vidljivost i pregleda poljskih putova i kvalitetnijeg korištenja istih, kao i kvalitetnije poljoprivredne proizvodnje. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta trebaju se zajednički brinuti o poljskim putovima koje koriste, te se zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova. Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici i posjednici trebaju poštivati mjere zaštite od požara i njihove odredbe, kada i na koji način je dozvoljeno spaljivati i uništavati korov i biljni otpad.

Pozivamo sve vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta da se pridržavaju propisanih mjera ove Odluke, kao i drugih propisanih mjerodavnih zakona i podzakonskih propisa, jer je Općina Križ dužna provoditi nadzor na provedbom mjera iz ove Odluke, za koje postoje prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja istih. 

Napuhanci, nogomet, tenis i sunčan vikend u Općini Križ

Sunčano popodne i prekrasno bablje ljeto ovog je vikenda bilo razlog više za boravak na otvorenom. U sklopu obilježavanja Dana Općine Križ, u Novoselcu, iza Društvenog doma, Općina Križ organizirala je 10 besplatnih napuhanaca za najmlađe koji su mogli uživati u neograničenoj zabavi. Odgojiteljice Dječjeg vrtića Križić-kružić dodatno su mališane zabavile raznim animacijskim igrama. Od križić-kružića, čovječe ne ljuti se, memori ili pak samo crtanja.

Za sve ljubitelje na Sportskom parku u Križu održan je Teniski turnir „Križevo 2023.“ u organizaciji Teniskog kluba Križ, a u 17 sati započeo je prijateljski susret veterana Nogometnog kluba Sloga Novoselec-Križ i Nogometnog kluba Gundinci koji je završio pobjedom gostiju 2:0. Spomenimo i da je na rubnjaku Milka Trnina u Vezišću održan Šaranski kup 2023. godine.

Otvorena izložba „Kotar Čazma (1872) 1895.-1955.“

U povodu 150 godina osnivanja kotarske upravno-administrativne jedinice u Čazmi, Centar za kulturu i Gradski muzej Čazma protekle je godine postavio izložbu „Kotar Čazma (1872.) 1895.-1955.“. Izložba koja je nastala zahvaljujući vrijednim autoricama Jadranki Kruljac Sever i Marini Junger, pod pokroviteljstvom Grad Čazme i Ministarstva kulture i medija RH, jučer je otvorena u Križu. I Križ je bio dio upravno – administrativne jedinice nekadašnjeg Kotara Čazma, a prije 103. godine, nekoliko kratkih dana Križ je bio i samostalna Republika.

O svemu tome, ali i mnogo više, posjetitelji jučerašnje izložbe mogli su vidjeti na izloženoj povijesnoj dokumentaciji te čuti od autorica izložbe i ravnateljice Gradskog muzeja Čazma Maje Cepetić Rogić. Općinski načelnik Marko Magdić izrazio je zadovoljstvo dolaskom izložbe u Križ te istaknuo kako je povijest dokaz da administrativne granice ne razdvajaju već da naš Moslavački kraj spaja ne samo prijateljstvo već i bogata povijest, a u budućnosti nada se još mnogo toga.

Izložba je otvorena do 21. rujna 2023. godine uz prethodnu najavu u Knjižnici i čitaonici Križ, a idućeg ponedjeljka uz stručno vodstvo autorica izložbe, moći će je pogledati djeca viših razreda osnovne škole Milke Trnine Križ.

DJEČJI DAN U NOVOSELCU

U sklopu programa obilježavanja Dana Općine Križ, Općina Križ za sve mališane organizira Dječji dan u Novoselcu. Ponovno smo pripremili 10 šarenih napuhanaca na kojima će djeca moći uživati od 16 do 20 sati u subotu 09. rujna 2023. godine na livadi iza Društvenog doma u Novoselecu. Zabava je besplatna, a bit će i prigodno osvježenje za roditelje i djecu. Odgojiteljice Dječjeg vrtića Križić-kružić Križ za sve su mališane pripremile dodatne animacije i zabavne igre.

Ukoliko bi padala kiša, događaj se neće moći održati, a eventualnim izmjenama u organizaciji bit će informacija na Internet stranici Općine Križ, Facebooku i Instagramu.

Izložba „Kotar Čazma (1872) 1895.-1955.“

U četvrtak 07. rujna 2023. godine u Galeriji Križ s početkom u 18 sati možete saznati više o povijesti Križa, odnosno povijesti našeg kraja kroz zanimljivu izložbu „Kotar Čazma (1872) 1895.-1955.“  autorica: Jadranka Kruljac Sever i Marina Junger.

Izložba KOTAR ČAZMA (1872.) 1895. – 1955. prikazuje zabilježene događaje, uzlete, svjetske ratove, propast i osnutak država, uprave, ali i društva tijekom 83 godine postojanja kotara (kloštarskog, kriškog i čazmanskog). Tu valja napomenuti da ova tema još nikada nije obrađivana u stručnim tekstovima, a razlog tomu može biti i problem uočen tijekom pripreme ovoga teksta i izložbe. U skromnom je obimu sačuvan arhivski fond kotara Čazma (Kloštar, Križ) 19. stoljeća i razdoblja do 1945. godine u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i Bjelovaru pa je povijest kotara ove izložbe rekonstruiran na izvornim dokumentima muzejskih zbirki Gradskoga muzeja Čazma, spomenicama čazmanske i dabačke župe te Osnovne škole Čazma, zbirkama zakona, literaturi te u periodici – starim hrvatskim novinama i časopisima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Izložba je otvorena do 21. rujna 2023. godine.

Kotar je niža upravno-teritorijalna jedinica ili jedinica mjesne samouprave u Habsburškoj Monarhiji i Austro-Ugarskoj (1848–1918), potom u oblastima Kraljevine SHS (1921–29), banovinama Kraljevine Jugoslavije (1929–41), velikim župama NDH (1941–45) i u poslijeratnoj Jugoslaviji sve do 1955.

Nakon srednjovjekovnog zlatnog doba kada je Čazma bila jedna od najvažnijih hrvatskih mjesta, pomoćno sjedište Zagrebačke biskupije, sjedište Zbornoga kaptola sv. Duha te važno središte obrazovanja, pismenosti i kulture Kraljevine Slavonije, davanje Čazmi statusa kotarskog središta, donekle je vraćeno značenje ovom pomalo zaboravljenom prostoru. Po formalnom razvojačenju Vojne krajine Čazma je postala sjedište kotarskog suda i poreznog ureda kloštarivanićkog kotara (1872.-1886.) te i sjedište kotara 1895. godine. Opet se našla u uskoj vezi s okolnim općinama, nekadašnjim provincijama Ivanićem i djelomično Dubravom, s kojima je bila čvrsto vezana biskupovom vladavinom u srednjovjekovnom razdoblju.

Čestitke malim rukometašicama ŽRK Trnina Križ na srebru osvojenom u Smederevu!

Rukometašice ŽRK Trnina Križ krajem kolovoza sudjelovale su na Međunarodnom turniru “Trophy of Smederevo” u Smederevu. Natjecale su se u kategoriji 2012. godište i mlađe s dvije ekipe Trnina 1 i Trnina 2 te u kategoriji 2011. godište i mlađe. Iako su svi na kraju bili umorni od utakmica, navijanja, treniranja, sve se isplatilo jer su se rukometašice u Križ vratile sa srebrnom medaljom. Djevojčice iz ekipe “Trnina 1” osvojile su veliko 2. mjesto, a ekipa “Trnina 2” osvojila je ništa lošije 5. mjesto i to pod vodstvom trenerica Kristine Lieberth i Kristine Tutić. Spomenimo i da su u Smederevo putovale seniorke i trener Goran Borić te su tamo odradile pripreme.

Veliko bravo svima!

Posljednjeg vikenda u kolovozu obilježen Dan Općine Križ

Već tradicionalno posljednjeg vikenda u kolovozu bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajem obilježava se Dan Općine Križ. Tako smo i ovog vikenda našim malim, ali i nešto starijim sugrađanima, u suradnji s gostima i vrijednim općinskim udrugama, uspješno organizirali i održali dio planiranog programa.

U vikendu za nama u Križu je održan već tradicionalni Sajam obrta i rukotvorina, koji je doživio svoje 11-to izdanje te okupio oko dvadesetak izlagača među kojima je bila i Udruga Ženske ruke Križ sa svojim kreativnim radionicama recikliranog tekstila. Za slatko i slano i ove se godine pobrinuo svojom ponudom DND Vladimir Nazor Križ.

U sklopu obilježavanja Dana Općine Križ, mališani i njihovi roditelji u subotu su se zabavili uz Festival igračaka iz Ivanić-Grada. Sve posjetitelje očekivale su neke pomalo zaboravljene igre; alka na tatinim leđima, gumi-gumi akademija, igra imaš kliker?, polupani lončić, utrka drvenih konjića, kolutomanija, igra riba ribi grize rep, razne radionice, face painting, indijansko selo i još mnogo toga.

Dobre i vesele atmosfere nije nedostajalo, a okupljeni posjetitelji mogli su uživati i u pjesmi i plesu KUD-a Graničar. Uz najmlađu folklornu grupu, predstavila se i ona nešto starija, a dio svog repertoara izveo je i zbor Udruge umirovljenika Općine Križ. A kako nitko ne bi bio žedan pobrinuli su se članovi Udruge Škaf, koji su ponudili na degustaciju svoja vina.

Subotnji program završio je koncertom Grupe Kings i Vatra.

I ove godine Općina Križ u suradnji s Biciklističkim klubom Ivanić, Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić-Grad i veliku potporu Vatrogasne zajednice Općine Križ i DVD-a Križ, organizirala je Obiteljsku biciklijadu. Ovogodišnja rekreativna vožnja od centra Križa preko Konšćana, nazad do Križa okupila je pedesetak biciklista koji su otpedalirali 11,3 kilometara. Po povratku u Križ svi su sudionici nagrađeni diplomama, a za sve njih bila je organizirana i okrjepa. Nagradu za najmlađu sudionicu biciklijade s napunjenih 10 mjeseci dobila je Tessa Montag iz Križa, najstariji sudionik bio je Miroslav Lovrić iz Križa, a obitelj Bolešić-Pacadi-Pirović, sa 6 je sudionika osvojila nagradu za najbrojniju obitelj na biciklijadi.

Nakon biciklijade svi su imali priliku uživati u odličnoj organizaciji i još bolje spravljenim kotlovinama na prvoj Kotlovinijadi Udruge branitelja Općine Križ koja je održana ove nedjelje u parku u Križu. Udruga je uspjela okupiti čak 20 ekipa koje su uz dobru atmosferu spravljale slasnu kotlovinu koju je ocjenjivao stručni žiri, a najbolji su i nagrađeni. Prvo mjesto osvojila je ekipa Veseli Moslavci, drugo mjesto Hrvatski časnički zbor Vrbovec, a treće ekipa Udruge branitelja Općine Križ.

No sve je to samo dio programa koji smo pripremili u sklopu Obilježavanja Dana Općine Križ. Naime očekuje vas još zanimljiva izložba o povijesti Križa 7. rujna u Galeriji Križ, Dječji dan u Novoselcu 9. rujna te brojna sportska događanja kao i sam Dan Općine i Župe 14. rujna kada će, nakon Sv. mise, u organizaciji Župe Uzvišenja Sv. Križa, Križ, Župnog Caritasa i Općine Križ u parku u Križu biti organizirana podjela gulaša.

OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU PROMETA PRIGODOM ODRŽAVANJA PROGRAMA DANA OPĆINE KRIŽ 2023. GODINE

U subotu 26. kolovoza 2023. godine od 12:00 sati do 13:00 sati,  biti će zatvoren  promet na Trgu Sv. Križa iz svih pravaca, te promet na dijelu Zagrebačke ulice od Trga Sv. Križa do skretanja u Maksimirsku ulicu.

U nedjelju 27. kolovoza 2023. godine od 10:00 do 11:00 sati te od 12:00 do 13:00 sati, u vrijeme održavanja starta i cilja Obiteljske biciklijade, privremeno se zatvara promet na Trg Sv. Križa iz Ulice Braće Radića i Ulice Josipa Badalića dok će promet preko Trga Sv. Križa iz smjera Novoselca Ulicom Milke Trnine i Zagrebačkom ulicom biti otvoren.  

Dio Trga Sv. Križa na kojem se zatvara promet biti će metalnim barijerama/rampama odvojen od ostalih prometnih površina koje su otvorene za promet.

Spomenuta regulacija prometa u periodu od 25. kolovoza 2023. godine (petak) od 6:00 sati do 27. kolovoza 2023. godine (nedjelja) u 14:00 sati odnosi se i na promet u mirovanju te parkiranje neće biti moguće na Trgu Svetog Križa i dijelu Trga Sv. Križa (park) na parkiralištu pokraj prodajnog platoa.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

OPĆINA KRIŽ

Skip to content