Održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, prva u ovoj godini. Sjednici je nazočilo 12 od 15 članova Općinskog vijeća (na sjednici nisu nazočile Ivana Posavec Krivec i Sanja Jurić dok se Stevo Turčinović ispričao za izostanak). Na početku sjednice jednoglasno je prihvaćen Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća s nadopunom, odnosno 11. točkom pod nazivom: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice. Između ostalog izvijestio je o pokrenutim radovima uređenja nogostupa u Zagrebačkoj ulici, radovima na uređenju parkirališta u Zagrebačkoj 7 i izgradnji pristupne rampe za invalide s dva parkirna mjesta za invalide, te uređenju prve faze Staklene ulice u Bunjanima. Kako je naglasio Načelnik, svi ovi radovi trenutno stoje zbog vremenskih prilika koje ne dozvoljavaju završetak radova, no isti bi trebali krenuti čim se otvore asfaltne baze i vremenske prilike to dopuste.
Načelnik je izvijestio da je Općina Križ početkom godine od Ministarstva kulture ostvarila potporu u vrijednosti 170 tisuća kuna za izgradnju sustava grijanja zgrade Doma kulture Josip Badalić u Križu. Od istog ministarstva ostvarena je i potpora u iznosu 23 tisuće kuna za nabavu knjiga u Knjižnici i čitaonici. Od Zagrebačke županije ostvarena je pomoć u iznosu 25.500,00 kuna za tehničku pomoć kod prijave projekta rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku u Križu.
Općinski načelnik izvijestio je članove Općinskog vijeća i o početku programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine u Križu. Dao je i informaciju o objavljenim natječajima Općine Križ za udruge čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi kao i za udruge iz područja zdravstva, socijale i preventive. Naglasio je i da su potpisani ugovori o izravnoj dodjeli sredstava iz proračuna Općine Križ i to Vatrogasnoj zajednici Općine Križ 250 tisuća kuna, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada 180 tisuća kuna, Zajednici športskih udruga 480 tisuća kuna, Zajednici tehničke kulture 30 tisuća kuna te Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad 60 tisuća kuna.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća raspravljali su o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Križ kojom se sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu usklađuju poslovi komunalne djelatnosti koji se obavljaju na području Općine Križ te se propisuje povjeravanje i način obavljanja i druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti. Na području Općine Križ obavljaju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture te uslužne komunalne djelatnosti. Obavljane komunalnih djelatnosti ovom se odlukom u najvećoj mjeri povjerava trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ čiji je jedini osnivač Općina Križ. Riječ je o komunalnim djelatnostima kao npr.: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i sl… Nakon rasprave u kojoj je pojedine članove Općinskog vijeća zanimala ekonomičnost povjeravanja ovih poslova Poduzetničkoj zoni Križ d.o.o., Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić i njegov zamjenik Zlatko Hrastić istaknuli su da je odgovornost prema raspolaganju javnim novcem, odnosno novcem građana Općine Križ rezultirala analizom efikasnosti i cijene koštanja komunalnih poslova koje će uz minimalna ulaganja u opremu i edukaciju kadrova, od sada znatno brže i efikasnije raditi Općinsko trgovačko društvo. Nakon rasprave, odluka je usvojena s 11 glasova za i jednim suzdržanim glasom.

Razmatran je te jednoglasno usvojen i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. U Odluku o socijalnoj skrbi („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 35/16.) dodane su naime odredbe kojima će se regulirati najavljen projekt Rada za opće dobro bez naknade, a sve temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, radi aktiviranja i uključivanja radno sposobnih osoba koji su korisnici zajamčene minimalne naknade u društvenu zajednicu.
Općina Križ pozivat će radno sposobne ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, kad se utvrdi potreba za angažiranjem tih osoba u radovima za opće dobro. Poslovi radova za opće dobro jesu čišćenja, održavanja i uređivanja javnih i drugih površina, kao i pomoć u provedbi organizacije raznih manifestacija te sličnih poslova na području Općine Križ. Općina Križ pozivat će i radno sposobne ili djelomično radno sposobne podnositelje zahtjeva za odobravanje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade. Korisnici zajamčene minimalne naknade moći će sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade, najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Ako se korisnik zajamčene minimalne naknade ne odazove pozivu za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade kao i radno sposobni podnositelji zahtjeva za odobravanje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, neodazivanjem na poziv za uključivanje u radove za opće dobro, na šest mjeseci gube pravo na odobrenje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ.

Općina Križ ispunila je i svoju obvezu te odredila visinu paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Križ. Jednoglasno je odlučeno da se visina godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te p smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrdi na minimalni iznos od 150,00 kuna.

Članovi Općinskog vijeća jednoglasno s 12 glasova donijeli su i Odluku o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu. Razmatran je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka II. Ugovoru o kupoprodaji nekretnina zaključenom s trgovačkim društvom STONE GALLERY d.o.o. Rijeka. Nakon rasprave donesena je Odluka te će se sukladno istoj, spomenutom trgovačkom društvu produljiti ugovoreni rok za izgradnju gospodarskog objekta i ishođenje svih potrebnih dozvola te stavljanje objekta u funkciju do kraja ožujka 2021. godine.

Na ovoj su sjednici članovi Općinskog vijeća s 11 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijeli odluku da se za novog člana Nadzornog odbora Ivakop-a d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad imenuje Valentino Galić. Vezano uz spomenuto trgovačko društvo, Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sudjelovanje u provedbi postupka prodaje nekretnine trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad.

Također, jednoglasno je usvojena i Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 300,00 kn po jednom tromjesečju, a svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od 30,00 kn po jednom tromjesečju i to razmjerno broju članova Općinskog vijeća pojedine političke stranke i/ili nezavisnih članova izabranih s liste grupe birača u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Donesena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za naknadu za pruženu energetsku uslugu i to u visini 383.000,00 kuna trgovačkom društvu Experta Grupa d.o.o. iz Požege, a sredstva će po ispostavljenim računima biti isplaćena u 12 jednakih mjesečnih iznosa.
Općinsko je vijeće također dalo suglasnost Općinskom načelniku na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine u Poduzetničkoj zoni u Križu.

Na ovoj poveznici možete pronaći akte s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ.

Dokumenti Općine Križ

 

Podijeli na društvenim mrežama