ODRŽANA 29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Na dan 22. travnja 2020. godine održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, koja je održana izjašnjavanjem članova Općinskog vijeća putem e-maila, s obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19, budući je za sve osobe na području Republike Hrvatske, Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, između ostaloga, naložena protuepidemijska mjera zabrane održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu i stroga mjera socijalnog distanciranja.

Dana 20. 04. 2020. godine zaprimljeni su prijedlozi za dopunu dnevnog reda, od podnositelja, članice Općinskog vijeća Općine Križ Sanje Jurić te člana Marija Šiletića.

Članica Općinskog vijeća Sanja Jurić predložila je da se u dnevni red uvrsti točka pod nazivom: „Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odricanju Općinskog načelnika Općine Križ i zamjenika Općinskog načelnika plaće u visini 1/3 za 4., 5. i 6. mjesec 2020. godine u svrhu socijalnih potreba“.

Član Općinskog vijeća Marijo Šiletić predložio je da se u dnevni red uvrste dvije nove točke i to:Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu“ te točka pod nazivom: „Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Križ“.

Članovi Općinskog vijeća e-mailom su se očitovali o podnesenim prijedlozima za dopunu dnevnog reda te o samom dnevnom redu u cjelini u kojeg su sukladno rezultatima glasovanja unesene predložene Odluke članova Općinskog vijeća Sanje Jurić i Marija Šiletića.

Usvojen je Zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ s 12 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ glasa.

Dnevni red s predloženim dopunama usvojen je s 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom te glasi:

      1.Aktualni sat.

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ.
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu imovine između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. i Općine Križ.
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje:
 5. a) Odluke o mjerama pomoći građanima, gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima s područja Općine Križ, radi izvanrednih i nepredviđenih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske,
 6. b) Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javnih površina uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske,
 7. c) Odluku o mjeri solidarnosti članova Općinskog vijeća Općine Križ zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske,
 8. d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu,
 9. e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Križ,
 10. f) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odricanju Općinskog načelnika Općine Križ i zamjenika Općinskog načelnika plaće u visini 1/3 za 4., 5. i 6. mjesec 2020. godine u svrhu socijalnih potreba.
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Križ.

Prijedlog Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Križ usvojen je jednoglasno. Naime, kroz važeći Prostorni plan, a posebno kroz dijelove koji imaju ograničavajući učinak na razvojne projekte nije osigurano optimalno korištenje razvojnih potencijala Poduzetničke zone Križ te se ovim izmjenama ograničavajući faktori u smislu lokacijskih uvjeta i parametara gradnje optimiziraju.

Odluka o raspisivanju javnog  natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ također je usvojena jednoglasno odnosno s 15 glasova „za“. Na temelju donesene Odluke raspisati će se natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Križ u katastarskim općinama: Hrastilnica, Križ, Novoselec, Okešinec, Širinec i Šušnjari, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ predviđeno za zakup, povrat i ostale namjene. Natječajem se daje u zakup sveukupno 578,8034 hektara poljoprivrednog zemljišta. Obzirom na aktualnu situaciju s korona virusom, vrijeme raspisivanja natječaja još nije definirano.

Članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno su glasovali i za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o prijenosu imovine između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. i Općine Križ. Ovom Odlukom dana je suglasnost Općinskom načelniku za sklapanju ugovora o prijenosu nogostupa i pješačkih staza u Bunjanima, Obedišću i Poduzetničkoj zoni Križ iz poslovnih knjiga Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije u poslovne knjige Općine Križ.

S 11 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donesena je i Odluka o mjerama pomoći građanima, gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima s područja Općine Križ, radi izvanrednih i nepredviđenih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske. Ovom Odlukom sve pravne osobe i obrtnici koji obavljaju gospodarske djelatnosti na području Općine Križ u narednih 3 (tri) mjeseca OSLOBAĐAJU se plaćanje komunalne naknade (za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020.); a svim fizičkim osobama ODGAĐA se naplata komunalne naknade sa 15.04. na 15.07.2020. godine.

Na spomenutu Odluku pristigla su dva amandmana i to Marija Šiletića i Sanje Jurić koji nisu usvojeni te je Odluka donesena kako je predložena od strane predlagača.

Naime član Općinskog vijeća Marijo Šiletić predložio je da se mjere oslobađanja plaćanja komunalne naknade za sve pravne osobe i obrtnike koji obavljaju gospodarske djelatnosti na području Općine Križ odnosi samo na one koji su bili obavezni zaustaviti svoju poslovnu djelatnost zbog epidemije Covid-19“.

Predlagatelj nije bio suglasan s podnesenim amandmanom Marija Šiletića, uz obrazloženje da su i gospodarski subjekti koji nisu obustavili rad za vrijeme pandemije bolesti COVID-19, bili ograničeni u obavljanju djelatnosti, kako radi obveze poštivanja socijalnog distanciranja tako i radi obveze rada sa smanjenim radnim vremenom i drugo.

Sanja Jurić amandmanom je predložila da se fizičke osobe na području Općine Križ oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade u cijelosti za 3., 4. i 5. mjesec 2020. godine“.

Predlagatelj nije suglasan s podnesenim amandmanom Sanje Jurić, uz obrazloženje da je člankom 13. Odluke o komunalnoj naknadi („Glasnik Zagrebačke županije„ br. 42/18), koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Križ, propisano da će obveznici plaćanja komunalne naknade – fizičke osobe, komunalnu naknadu plaćati u tromjesečnim razdobljima, što nije u skladu s prijedlogom po mjesecima.

Prihod od komunalne naknade je novčano javno davanje i prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, dakle isto ulaganje će na ovaj, određeni način, biti vraćen građanima. Temeljem Odluke o komunalnoj naknadi, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Križ, fizičke osobe odnosno građani mogu ostvariti pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane istom Odlukom, a između ostalih uvjeta, Odlukom su propisani i socijalni kriteriji. U ovom trenutku nije poznato i teško je u potpunosti predvidjeti razmjere štete, koju će ova epidemija nesumnjivo prouzročiti u svim područjima života, rada i opstojnosti pojedinih dijelova društva i gospodarstva. Jednako tako u ovom razdoblju još nisu ni poznate mjere pomoći svih tijela, za ublažavanje posljedica izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti korona virusa. Vezano uz sustav naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, poznato nam je da Hrvatske vode pripremaju svoj set mjera, koji je za sada nepoznat, a to se spominje iz razloga što su na uplatnicama građanima istovremeno iskazane obveze komunalne naknade i naknade za uređenje voda, što će u konačnici imati utjecaj na pitanje tehničke provede u praksi. Osim toga, ne zna se kakav će biti razvoj i trajanje ove epidemije i kakve će se još mjere razmatrati u narednom razdoblju.

Osobito je važno napomenuti da kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna, kako u sadašnjim, tako i u svim drugim uvjetima, imam zakonsku i moralnu obvezu, voditi brigu o ostvarivanju prihoda i izvršavanju rashoda, s ciljem konstantne uravnoteženosti proračuna u cjelini.

Jednoglasno je donesena i Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javnih površina uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske. Spomenutom Odlukom, Općinski načelnik Općine Križ po pojedinačnim zahtjevima zakupnika poslovnih prostora i korisnika javnih površina s područja Općine Križ, donijeti će akte o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javne površine, a koji nisu u mogućnosti obavljati svoju djelatnost za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Odluka o mjeri solidarnosti članova Općinskog vijeća Općine Križ zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, kojom je odlučeno da se za mjesec travanj, svibanj i lipanj ne izvrše naplate mjesečnih naknada za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Križ, usvojena je s 13 glasova „za“ i 2 „suzdržana glasa“. I na ovaj je prijedlog Odluke podnesen jedan amandman članice Općinskog vijeća Općine Križ Sanje Jurić, kojim je predloženo „da se uskraćene vijećničke naknade za 3 mjeseca usmjere za socijalno najugroženije građane Općine Križ, s potkrijepljenim dokazima“.

Članovi Općinskog vijeća nisu usvojili predloženi amandman, a Predlagatelj također nije prihvatio podneseni amandman, uz obrazloženje da su poslovi i obveze koje jedinica lokalne samouprave, Općina Križ, ima u svom samoupravnom djelokrugu, a u djelatnosti socijalne skrbi, propisani Zakonom o socijalnoj skrbi, Odlukom Općinskog vijeća Općine Križ o socijalnoj skrbi, kao i Programom socijalnih potreba, koji svake kalendarske godine donosi Općinsko vijeće Općine Križ, uz proračun za odnosnu godinu.

Program socijalnih potreba Općine Križ, u dijelu podmirenja zakonom dozvoljenih pomoći različitim kategorijama osoba u socijalnoj potrebi, izvršava se u cijelosti, spram svih građana koji udovoljavaju propisanim uvjetima. Za provedbu Programa, između ostaloga, sklapaju se sporazumi i ugovori s više subjekata, kao što su nadležni Centar za socijalnu skrb i Gradsko društvo Crvenog križa.

I ovdje je osobito važno napomenuti da kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna, kako u sadašnjim, tako i u svim drugim uvjetima, imam zakonsku i moralnu obvezu, da obustavom pojedinih rashoda nastojim izbalansirati uravnoteženost proračuna u cjelini.

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu, nije usvojena budući je 5 članova Općinskog vijeća Općine Križ glasovalo „za“,  7 članova glasovalo je „protiv“ prijedloga Odluke i 2 su bila „suzdržana“. Spomenimo da je zatraženo i mišljenje Državnog izbornog povjerenstva i Ministarstva uprave Republike Hrvatske vezano uz prijedlog ove Odluke Marija Šiletića te je utvrđeno da Općina Križ ne smije mijenjati važeću Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2020. godinu. Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19. i 98/19.) utvrđeno je pravo na redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji participiraju u općinskim i gradskim vijećima iz sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave . Pravo na financiranje imaju političke stranke i nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Križ koji su prema konačnim rezultatima izbora dobili mjesto vijećnika u Općinskom vijeću Općine Križ. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđen je isti iznos sredstava i to po 2.000,00 kuna godišnje odnosno za svakog člana Općinskog vijeća tromjesečni iznos sredstava u visini od =500,00 kn što je ujedno i najmanji mogući iznos propisan Zakonom za jedinice lokalne samouprave koje imaju od 3 do 10 tisuća stanovnika.

Razmatran je i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Križ koji nije usvojen budući je 4 članova Općinskog vijeća glasovalo „za“,  7 članova Općinskog vijeća je glasovalo „protiv“ Odluke i 3 su bila „suzdržana“.

Odluka o odricanju Općinskog načelnika Općine Križ i zamjenika Općinskog načelnika plaće u visini 1/3 za 4., 5. i 6. mjesec 2020. godine u svrhu socijalnih potreba također nije usvojena budući je 5 članova Općinskog vijeća glasalo „za“ Odluku, 6 je bilo „protiv“ Odluke i 3 su bila „suzdržana“. Podsjetimo da je već prethodno predloženo da će Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika svoju plaću u visini 1/3 donirati za borbu protiv koronavirusa.

Jednoglasno je donesen i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Križ kojim se nastavlja uređivanje neophodnih akata potrebnih za upis u sudski registar Knjižnice po zakonu i u skladu s drugim propisima.