ODRŽANA 21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Sjednici je nazočilo 10 od 15 članova Općinskog vijeća (na sjednici nisu nazočili Lovro Đerek, Stjepan Pečnjak, Zoran Borić, Sanja Jurić i Maja Lajpold). Na početku sjednice usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća i to s nadopunom točke 13 s podtočkom b) pod nazivom: Izvješće o radu davatelja usluge – Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, te točke 20 pod nazivom: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2019. godinu.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice. Između ostalog izvijestio je da su osigurana sredstva za projekt izgradnje prodajnog platoa, tržnice na malo u Križu i to kroz natječaj LAG-a Moslavina, koji je donio odluku o odabiru projekta, odnosno financiranju projekta kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 320.000,00 kuna za koju je ostvareno sufinanciranje u iznosu 247.190,63 kuna. Slijedi provedba natječaja za odabir izvođača radova te se procjenjuje da bi radovi trebali krenuti početkom ljeta. Načelnik Marko Magdić izvijestio je i da je Općina Križ na Ministarstvo branitelja prijavila projekt unaprjeđenja pristupačnosti osobama s invaliditetom i teškoćama u kretanju vrijedan oko 117.000,00 kuna, a koji se odnosi na uređenje sanitarnog čvora u prostoru Zajednice tehničke kulture Općine Križ. Na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja prijavljena su dva komunalna projekta, a to su uređenje Ulice Hrvatske mladeži u Novoselcu što podrazumijeva proširenje ulice za cca 1 m i ugradnju novog asfalta i izgradnja pješačke staze u Ulici Josipa Badalića (od Župnog ureda do novog dječjeg vrtića. Članovi Općinskog vijeća informirani su od strane Općinskog načelnika i da je na dan sjednice Općinskog vijeća asfaltirano novouređeno parkiralište na adresi Zagrebačka 7 u Križu te da slijedi iscrtavanje parkirnih mjesta i završno uređenje pristupne rampe za invalide. Uređeno je i parkiralište uz željezničku postaju u Širincu kako bi se omogućilo parkiranje većeg broja automobila, a na Sportskom parku u Križu napravljena je priprema za potrebe zalijevanja odnosno navodnjavanja igrališta tijekom ljetnih mjeseci.
Općinski načelnik izvijestio je i članove Općinskog vijeća koji su mu na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Križ dali suglasnost na sudjelovanje u provedbi postupka prodaje nekretnine trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad te zadužili da ih izvijesti o provedenom postupku i ishodu prodaje, da je po provedenom natječaju u kojem je određena tržišna vrijednost nekretnine od strane sudskog vještaka za nekretnine, u iznosu od 380.000,00 kn, nekretnina prodana za 390.005,00 kn.

U nastavku sjednice na Dnevnom redu bila je točka: Podnošenje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Križ za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine. Naime Statutom Općine Križ propisano je da Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu.
S 8 glasova za i 2 glasa suzdržana, usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Križ za 2018. godinu, Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Križ za 2018. godinu i Odluka o rasporedu novčanih sredstava neutrošenih na dan 31.12.2018. godine.
Ravnateljica Dječjeg vrtića Križ Ksenija Gudan, podnijela je članovima Općinskog vijeća  Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018. godine.
Članovima Općinskog vijeća Općine Križ podnesena su i sljedeća izvješća: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2018. godinu; Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Križ za 2018. godinu; Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2018. godini; Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Križ u 2018. godini; Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Općine Križ u 2018. godini; Programa javnih potreba u sportu na području Općine Križ u 2018. godini kao i Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2018. godinu.

Samostalna upravna referentica za društvene djelatnosti Sandra Crnković, podnijela je članovima Općinskog vijeća i Izvješće o izvršenju Odluke o načinu raspodjele novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa udruga. Stručna suradnica za javnu nabavu i natječaje Marija Vuksan, podnijela je članovima Općinskog vijeća Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Križ za 2018. godinu kao i Izvješće o izvršenju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2018. godinu.

Općinskom vijeću podnesena su i Izvješća o ostvarivanju: Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ za 2018. godinu; Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini.

Na dnevnom redu bilo je i Podnošenje Godišnjeg izvješća o primjeni propisanih agrotehničkih mjera i mjera za  uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Križ za 2018. godinu o kojima je izvijestio referent Srećko Sraka.

Godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Križ za 2018. godinu s nadopunom Izvješća o radu davatelja usluge – Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad, temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iznio je Općinskom vijeću samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo Žarko Gambiroža.

Na ovoj je sjednici Općinskog vijeća također podneseno i Izvješće o provedbi Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada kao i Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava za 2018. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Podnijeto je i Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području Općine Križ za 2018. godinu te Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Križ za 2018. godinu.
Temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19.) Općinsko vijeće Općine Križ ima obvezu donijeti Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu. Članovi Općinskog vijeća Općine Križ stoga su razmatrali i prijedlog te jednoglasno donijeli Plan djelovanja Općine Križ u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.
Jednoglasno je donesena i Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću – Ivaplin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom Ivanić-Grad.
Na kraju sjednice razmatran je i prijedlog te je donesena i Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Križ iz Proračuna Općine Križ za 2019. godinu. Spomenutom Odlukom prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača od 30.01.2019. godine. Naime stupio je na snagu novi Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma pa je bilo potrebno uskladiti se s odredbama novog Zakona. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Općine Križ imaju političke stranke i nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Križ koji su prema konačnim rezultatima izbora dobili mjesto vijećnika u Općinskom vijeću Općine Križ. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se isti iznos predmetnih sredstava i to po 2.000,00 kuna godišnje. Općinsko vijeće Općine Križ ima 15 članova, od čega je 6 žena (40%) i 9 muškaraca (60%) te se utvrđuje da u sastavu članova Općinskog vijeća nema podzastupljenosti jednog spola, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

 

 

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u “Narodnim novinama“, broj 30/19,26. ožujka 2019. Za dan održavanja ozbora određena je nedjelja 26. svibnja 2019. godine.

OBJAVA BIRAČIMA Ministarstva uprave vezana za raspisivanje izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Objava je objavljena na mrežnoj stranici Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, oglasnim pločama u sjedištu i ispostavama ureda i matičnim uredima na području Zagrebačke županije.

Detaljnija obavijest o radnom vremenu ureda kako je navedeno u Objavi biračima biti će naknadno objavljena na mrežnoj stranici ureda i drugim prikladnim mjestima dostupnim građanima  jedinica lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije.

 

19. Kriško orijentacijsko takmičenje “KOT 2019”

I ove godine od 5. do 7. travnja Općina Križ biti će domaćin 19. Kriškog orijentacijskog takmičenje “KOT 2019” odnosno  2. kola državne izviđačke lige za mlađu i stariju kategoriju. Riječ je o Međunarodnom izviđačkom orijentacijskom takmičenju kojem je domaćin Odred izviđača Siniša Pavković Križ. Više o natjecanju, pravilima i kako se prijaviti možete saznati na linku:  https://oikriz59.wixsite.com/kot2019

Prvenstvo kod prijava imaju ekipe koje se natječu u Izviđačkoj ligi Saveza izviđača Hrvatske. Za sve je sudionike osiguran smještaj i hrana te vrlo zanimljive staze po Općini Križ i okolici. Mlađe ekipe biti će smještene u Vatrogasnom i društvenom domu u Novoselcu, a starije u Društvenom domu u Križu. Općina Križ dobro je poznato okupljalište izviđača iz cijele Hrvatske i šire što dokazuje i prošlogodišnji odaziv na KOT od gotovo 250 članova izviđačkih odreda iz cijele Hrvatske i regije.

Kako je bilo na KOT-u 2018. godine pogledajte u galeriji:

Zagrebačka župnija: 6 milijuna kuna za potpore male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv vrijedan 6 milijuna kuna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 150.000 kuna. Javni poziv je otvoren do 27. svibnja 2019. godine.

Potpore će se dodjeljivati za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju te modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u sektoru povrćarstva, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva te stočarstva i ekološke proizvodnje. Potpore se mogu dobiti i za edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području, ulaganja u sektor šumarstva itd.

Korisnici županijskih potpora mogu biti poduzetnici, pravne i fizičke osobe s područja Zagrebačke županije koji su, ovisno o potpori na koju se prijavljuju, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji, Upisnik šumoposjednika ili u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te proizvođačke grupe ili organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

  1. elektronički, putem sustava ePrijave koji je dostupan na poveznici www.eprijave.hr na način da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana dokumentacija (skenirani dokumenti/formati pdf i jpg) u sustav za prijavu projekata. Nakon završetka ePrijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga te poslati u roku od 7 dana od dana ispunjavanja ePrijave, (bez već priložene propisane dokumentacije), preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb ili osobno na istu adresu u Pisarnicu na 6. katu.
  2. putem pošte, na način da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalju na gore navedenu adresu, najkasnije do 27. svibnja 2019. godine.

Tekst javnog natječaja, upute za prijavitelje, prijavni obrasci te brojevi telefona za više informacija o pojedinim mjerama dostupni su ovdje.

Skip to content