Lovaĉko društvo „Vidra“ Križ,
Donji Prnjarovec bb
OIB:18232684075
Žiro raĉun: 2340009-1100077925
Telefon: 01/ 2827 575 (Lovacki dom)
Vodstvo udruge u mandatu 2010-2013. godine
Izvršni odbor broji devet (9) ĉlanova i to su:
1. Kruno Posavec -predsjednik tel. 098 600 888
2. Ivica Rogić -dopredsjednik tel. 098 782 345
3. Zlatko Kovaĉić -blagajnik tel. 091 519 60 46
4. Dario Montag -tajnik tel. 099 806 12 00
5. Ivica Malnar -glavni lovnik tel.091 289 72 43
6. Dražen Husnik -pod lovnik tel.091 282 45 04
7. Damir Futivić -pod lovnik tel.091 945 86 69
8. Stjepan Fištrak -ĉlan tel.098 909 21 49
9. Ivica Turĉinović-ĉlan tel. 098 923 81 80
Nadzorni odbor: Slavko Petraĉ -predsjednik
Stegovna komisija: Nikola Abramović-predsjednik
Lovaĉko društvo „Vidra“ Križ je udruga dobrovoljno udruženih graĊana-lovaca. Osnovna
djelatnost je unapreĊenje uzgoja, zaštite i lova divljaci, a sve u svrhu zaštite i oĉuvanja
biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljaci, njegovanje lovaĉke etike i obiĉaja te
zaštita prirode i ljudskog okoliša.
Lovaĉko društvo „Vidra“ djeluje samostalno u ostvarenju svojih ciljeva koji su utvrĊeni
Statutom, a sve sukladno sUstavom RH, Zakonom o lovstvu, Zakonom o udrugama i mnogim
drugim pod zakonskim aktima.
Društvo je ĉlan Hrvatskog lovaĉkog saveza, u kojeg je uĉlanjeno preko Županijskog lovaĉkog
saveza. Lovaĉko društvo „Vidra“ Križ ima dugu i bogatu povijest budući je osnovano davne
1945., a 2012. godine slavi 67 godina od svog osnutka.
Ĉlan Lovaĉko društva „Vidra“ Križ može postati svaki graĊanin RH koji ima položen lovaĉki
ispit, kao i stranac pod istim uvjetima. O prijemu u ĉlanstvo odluĉuje Izvršni odbor. Lovaĉko
društvo ima redovne, zaslužne, poĉasne i ostale ĉlanove, ĉiji je status reguliran statutom
društva. Na taj naĉin odaje se priznanje starijim ĉlanovima za minuli rad i doprinos u
unapreĊenju i razvoju društva.
Danas to lovaĉko društvo broji 79 ĉlanova, od toga 3 poĉasna, 7 zaslužna, 67 redovna i 2
ostala ĉlana. ĉlanovi plaćaju godišnju ĉlanarinu u iznosu od 1.000,00 kn ,te LSZŽ i HLS
dodatnih 300,00 kn.
Lovaĉko društvo „Vidra“ Križ gospodari Zajedniĉkim lovištem Zagrebaĉke županije broj
1/169 Križ na površini od 6682 ha. Na navedenim površinama obitava i uzgaja se divlja
svinja, srna obiĉna, zec, fazan te ostala sitna divljaĉ.
Ugovor o zakupu na snazi je do 31.03.2016 godine. Cijena godišnjeg zakupa iznosi 25.392,00
kuna.
Kako bi sprijeĉili nedozvoljeni lov divljaci i ĉuvanja iste organizirana je lovoĉuvarska službu
s dva lovoĉuvara. Zbog obnove krvi i oĉuvanja matiĉnog fonda, te najljepšeg lovaĉkog
dogaĊaja, lova, svake godine u lovište se unosi fazanska divljaĉ, te je tako i ove godine u
lovište pušteno 300 kom odraslih fazana, u vrijednosti cca 22.000,00 kn.
Financijski plan rada za 2013 godinu iznosi velikih 217.144,38 kn. U ovom mandatu izvedeni
su obimni radovi na LTO (Lovno tehniĉkim objektima kao što su spremišta za hranu,
hranilišta, solilišta, jasle, ĉeke i sl), a još znaĉajniji radovi na i oko Lovackog doma u Donjem
Prnjarovcu na kojem je izmijenjen krov, stolarija, izgraĊena je nadstrešnica na ulazu u dom,
postavljene su ploĉice, izgraĊena je velika peka, a zapoĉeta je i izgradnja ograde. Za
napomenuti je da taj lovaĉki dom raspolaže s 120 mjesta u velikoj sali, 6 soba s 12 ureĊenih
kreveta za prenoćište s potrebnim sanitarnim prostorima, strujom, tekućom vodom,telefonom,
TV te ureĊenom i opremljenom kuhinjom. Plan je u narednom periodu uvesti plin, izgraditi
centralno grijanje i asfaltirati površine oko doma. Upravo je u tijeku postupak legalizacije
objekta spomenutog lovaĉkog doma.
Uz lovaĉki dom izgraĊena je automatska streljana za gaĊanje letećih meta (glinenih golubova)
za potrebe lovaca. Lovaĉko društvo „Vidra“ Križ već tradicionalno u suradnji s Općinom
organizira „KUP OPĆINE KRIŽ“ prilikom proslave njenog dana 14. rujna. Na taj dan
organizira se gaĊanje glinenih golubova u disciplini TRAP za lovce, te druženje za sve
ĉlanove i dobro došle prijatelje. Isto tako, društvom je uvijek aktivno ukljuĉeno u sva
dogaĊanja povodom dana Općine Križ.
Svake godine aktivno sudjeluju i u proslavi Svetog Huberta, zaštitnika lovaca, a 2010. godine
bili su domaćini takve manifestacije za podruĉje Lovnog ureda Ivanić Grad, u ĉemu im je
pomogla Općina Križ, a župnik Marijan Koren održao je nadahnutu propovijed.
ĉlanovi društva aktivno se bave lovnom kinologijom , tj. uzgojem lovaĉkih pasa koja je od
2011 god. pod patronatom Hrvatskog lovaĉkog saveza.
Ostale aktivnosti našeg društva kao što su lovovi, radne akcije i sliĉno odvija se prema
Kalendaru lovova i radnih akcija za cijelu lovnu godinu.

Skip to content