• Natječaji
 • Natječaji

  Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2019./2020.

  Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2019./20. (KLASA: 601-02/19-05/03, UR.BROJ: 238/16-79-19-04, OD 01.04.2019.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje N A T J E Č A J za upis djece u Dječji vrtić Križ  za pedagošku godinu 2019./2020. I. Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije […]

  Natječaj za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ  na  24./2019. sjednici održanoj dana   18.03.2019. godine donijelo je ODLUKU o raspisivanju natječaja za prijam na radno mjesto I. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ odlučuje o raspisivanju Natječaja za prijam na rad na […]

  NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje NATJEČAJ za prijam na radno mjesto u Dječjem vrtiću Križ: odgojitelj /ica – voditelj/ica programa predškole, 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme s pola radnog vremena Uvjeti : preddiplomski sveučilišni studij ili […]

  NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

  Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu  i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2018./19. (KLASA: 601-02/18-05/07, UR.BROJ: 238/16-79-18-02, OD 28.03.2018.g.) Dječji vrtić Križ objavljuje N A T J E Č A J za upis djece u DječjI vrtić Križ  za pedagošku godinu 2018./19. I. Obrazac zahtjeva za upis i popis  dokumentacije […]

  Vidi sve...