Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Križ javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: 01/ 2824 510
 • putem faksa na broj: 01/ 2824 523
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@opcina-kriz.hr
 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Trg Sv. Križa  5 10314 Križ, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Trg Sv. Križa 5 10314 Križ,, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Obrazac_2_Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac_3_Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac_4_Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje:

Maja Dundović Pleša
Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10314 Križ
Tel.: +385 (0)1 2831 510
Fax: +385 (0) 1 2831 523
E-mail službenika za informiranje: info@opcina-kriz.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od 07:00 do 15:00 sati
Zamjenik službenika za informiranje: Sandra Crnković

Naknada za pristup informacijama

Općina Križ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 1. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Križ izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Općina Križ ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Općina Križ može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 1. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

 

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
 • Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information
 • Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU
 • Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance
 • Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information
 • Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01
 • Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01

Vijeće Europe

 • Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10)

Interni akti

Povjerenica za informiranje

Izvješća

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama sukladno ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13)
IZVJEŠĆE O PROVEDBI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O POSTUPCIMA DONOŠENJA NACRTA AKATA I DRUGIH DOKUMENATA U 2016. GODINI
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2015. GODINU
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu

Često postavljana pitanja: 

Zašto se plaćaju komunalije?

Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je, da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave iz kojeg se financiraju komunalne djelatnosti. Komunalna naknada je davanje koje se obračunava i naplaćuje za kalendarsku godinu, a prikupljena sredstva namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti kao što je odvodnja atmosferskih voda, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i održavanje javne rasvjete. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog, garažnog prostora, neizgrađenog građevnog zemljišta i građevnog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti. Ta sredstva su strogo namjenska, točnije namijenjena su za projekte u mjesnom odboru u kojem su i prikupljena. Plaćanje obveza od strane građana još uvije nije zadovoljavajuće. Općina je svjesna gospodarske situacije, no zakonska regulativa nalaže poduzimanje mjera prisilne naplate protiv neplatiša na što posebno upozorava i Državna revizija. U tom smislu, Općina je dužna provoditi ovrhu komunalne naknade za sve obveznike koji ne izvršavaju svoje obveze. nadležnim tijelima.

Što je sa zemljištem u Poduzetničkoj/čkim zonama

Parcele namijenjene prodaji u svrhu gospodarskih aktivnosti prodane su prije desetak godina. U mandatu Općinskog načelnika Općine Križ Marka Magdića, od 2013. godine, prodane su preostale dvije parcele koje su dovoljno velike da bi činile cjelinu. Danas, na ukupno 126 hektara zemljišta u Poduzetničkoj zoni I. (uz autoput Zagreb-Lipovac), izgrađenost je ukupno 15%. Razlog neizgrađenosti zone su razne okolnosti, poput krize ili loše sastavljenih Ugovora u to vrijeme kojima se ne obvezuje investitori na realizaciju planiranih investicija. Također, ne postoje pravni instrumenti kojima bi se izvršio eventualni povrat, odnosno natjeralo vlasnike parcela da iste privedu svrsi. Podsjećamo, u izgradnju Poduzetničke zone I. Križ, Općina Križ izdvojila je preko 30 milijuna kuna u izgradnju potrebne komunalne infrastrukture.

Što je poduzeto vezano uz naplatu cestarine?                                         

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, vezano uz pitanje naplate cestarine na Autocesti A3 uputio je dopis Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Predsjedniku Hrvatskog sabora i Ministru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te u Hrvatske autoceste d.o.o. kao i pojedinim saborskim zastupnicima te je u ime svih građana Općine Križ aludirao na sva nadležna tijela da što moguće hitnije razmotre zahtjev i utvrde mogućnost korištenja autoceste A3 od izlaza Križ u pravcu Zagreba, bez naplate cestarine. Ovo je drugi put da se u svom mandatu Općinski načelnik Općine Križ, obraća nadležnima sa zahtjevom za rješavanje problematike vezane uz naplatu cestarine. Naime, Općina Križ ima izlaz na autocestu A3 Bregana-Lipovac, a upravo dionicu Križ-Zagreb svakodnevno koristi veliki broj stanovnika Općine Križ i okolnih jedinica lokalne samouprave koje nemaju izlaz na autocestu, putujući na posao i s posla te koristeći ostale usluge velike gradske sredine Grada Zagreba. Nesumnjivo je da u današnjim uvjetima plaćanje cestarine predstavlja ogroman trošak ne samo za građane Općine Križ, već i za postojeće i potencijalne poduzetnike u poduzetničkim zonama na području Općine. Općina Križ poštuje Odluku o restrukturiranju cestovnog sustava, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela sredinom ožujka 2017. godine, u cilju povećanja cestarina kao dijela programa poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora, naglasio je u svom Zahtjevu Općinski načelnik, no ista Općinu Križ stavlja u nepovoljni i nepravedan položaj u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. Naime, Općina Križ i njeni građani jedini su u Zagrebačkoj županiji, zajedno s Gradom Ivanić-Gradom, koji plaćaju cestarinu. Općinski načelnik ujedno je zatražio očitovanja svih nadležnih tijela o predmetnom zahtjevu.

Zašto u Općini Križ nema pedijatra?

Obzirom na veliko zanimanje javnosti u vezi s odlaskom liječnice koja radi u pedijatrijskoj ambulanti u Križu početkom 2017. godine, Općinski načelnik Općine Križ kontaktirao je ured ravnatelja Doma zdravlja Zagrebačke županije u cilju da se taj problem riješi na zadovoljstvo svih građana Općine Križ, a posebno u cilju dobrobiti djece. Naime, Općina Križ nije nadležna za rad Ambulante u Križu već je ona isključivo pod ingerencijom Doma zdravlja Zagrebačke županije. S početkom veljače, nakon odlaska dotadašnje liječnice na porodiljni dopust, u pedijatrijskoj ambulanti u Križu radi liječnica s punim radnim vremenom, a koja je već i ranije dolazila.  Nažalost, ovo je samo realno stanje zdravstva u Hrvatskoj, a to je da već niz godina nedostaje liječnika svih struka, a osobito pedijatara u svim ispostavama domova zdravlja. Uz dugogodišnji trud vodstva Doma zdravlja Zagrebačke županije radna mjesta liječnika popunjavaju se najbolje što se može u odnosu na raspoloživost. 

Zašto Općina Križ ne odgovora na Facebok stranici Želim bolju Općinu Križ?

Društvene mreže, Facebook, Instantgram, nisu službeni kanali komuniciranja Općine Križ. Iako neke jedinice lokalne samouprave, županije, ministarstva i drugi koriste i ove kanale javnog komuniciranja, čine to isključivo stoga jer imaju pogon i mogućnosti na dnevnoj bazi servisirati informacijama građane i odgovarati na njihova pitana koja vrlo često nisu niti konstruktivna niti dobronamjerna. Iako Općina Križ razmišlja o formiranju Facebook stranice, učiniti će to kada će imati tehničke i operativne mogućnosti upravljanja tom stranicom. Općina Križ i nadalje na dnevnoj bazi o svim svojim događanjima, najavama i obavijestima informira građane putem internetske stranice www.opcina-kriz.hr, a na službenu adresu elektroničke pošte info@opcine-kriz.hr mogu se uputiti bilo kakva pitanja i prijedlozi na koje će biti odgovoreno u što kraćem roku, a u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Što Općini Križ donosi Porezna reforma?

Hrvatski sabor na sjednici 02. prosinca 2016. godine donio je zakon o lokalnim porezima  koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, osim odredbi članaka koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, a kojima se uređuje sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukazala se potreba za donošenje nove Odluke o općinskim porezima Općine Križ. Zakonom o lokalnim porezima utvrđeno je da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Također, člankom 20. stavkom 2. Zakona, utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Temeljem navedenog, Općinsko vijeće Općine Križ na svojoj je 35 sjednici u ožujku ove godine jednoglasno donijelo Odluku o općinskim porezima Općine Križ a koji su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na nekretnine. U odnosu na do sada važeće odluke o pojedinim općinskim porezima, nema više poreza na tvrtku i poreza na korištenje javnih površina, a stope po kojima će se obračunavali i plaćali porezi sukladno novoj Odluci o općinskim porezima Općine Križ, ostaju iste kao i do sada, a to znači prirez porezu na dohodak  po stopi od 2% i porez na potrošnju po stopi od 3% . Sva pitanja vezana uz utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, Općinsko vijeće Općine Križ ima obvezu urediti posebnom odlukom, kako bi se ista mogla primjenjivati od 01.01.2018. godine. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, a utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine obavljala bi Općina Križ. Svi predloženi porezi prihod su Proračuna Općine Križ. Općinu Križ u narednom periodu očekuje velik posao umrežavanja i prikupljanja podataka te analize i evidencija podataka kojima raspolaže. Svemu tome prethodi i stručna analiza stanja na terenu radi prikupljanja točnih podataka i elemenata potrebnih za obračun poreza na nekretnine. Također, potrebne su i pripremne radnje koje uključuju obnovu informatičke opreme nužne za primjenu svih potrebnih radnji vezanih uz pripremu i naplatu poreza na nekretnine.

Zašto je s uplatnicama za komunalnu naknadu dostavljeno i rješenje Hrvatskih voda?

Temeljem odredbi Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09., 56/13., 154/14 i 119/15.), Općina Križ preuzela je od 01. 01. 2017. godine poslove utvrđivanja obveze i naplate naknade za uređenje voda, a koje poslove su do 01. 01. 2017. godine obavljale Hrvatske vode. U omotnici koja je dostavljena svim obveznicima s područja Općine Križ, zajedno s rješenjem o komunalnoj naknadi dostavljeno je i rješenje Hrvatskih voda o naknadi za uređenje voda za 2017. godinu. Sukladno zakonskoj odredbi na uplatnici za plaćanje komunalne naknade zasebno je iskazan iznos naknade za uređenje voda. Elementi za obračun obveze komunalne naknade i naknade za uređenje voda nisu mijenjani pa iznosi obveza ostaju isti kao i prethodnih godina. Naplatu tih sredstava Općina Križ dužna je tjedno uplaćivati Hrvatskim vodama, a svega 5% od naplaćenih sredstava pripada Općini Križ.

Zašto više ne radi šalter u Općinskoj upravi?

Od 01. siječnja 2017. godine, uplate fizičkih osoba u korist računa Općine Križ te uplate naknada kao što su komunalna naknada i komunalni doprinos, mogu se obaviti na svim uplatnim mjestima Fine na području Republike Hrvatske i to bez naknade za uslugu platnog prometa. Općina Križ plaća godišnju naknadu FINA-i kako bi građanima usluga bila besplatna. Spomenute uplate više se neće moći naplaćivati na šalteru u sjedištu Općine Križ.

Zašto se ne smanjuje cijena odvoza smeća na odlagalište Tarno?

Komunalno društvo Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad od 1. siječnja ove godine smanjilo je cijenu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost temeljem kojeg je stopa PDV-a za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada smanjena sa dosadašnjih 25% na 13%.  Navedeno smanjenje stope poreza ne odnosi se na uslugu dovoza komunalnog otpada na odlagalište koja će i dalje biti 25% prema Zakonu.