Dana 18.12.2017. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ. Dnevni red sjednice Općinskog vijeća možete pogledati ovdje.
Sjednici Općinskog vijeća Općine Križ nazočilo je 12 od 15 članova Općinskog vijeća, naime sjednici nisu nazočili članovi Općinskog vijeća Maja Lajpold, Zoran Borić i Marijo Šiletić. Na početku sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Mladen Rogić, dao je na usvajanje Zapisnik sa protekle sjednice Općinskog vijeća i dnevni red 7. sjednice.
Tijekom Aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, još je jednom istaknuo da je s direktoricom Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca Majom Barišić potpisao Ugovor o javnoj nabavi radova, odnosno izgradnji novog dječjeg vrtića. U postupku javne nabave, pregleda i ocjene ponuda, na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi izabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda i to trgovačkog društva Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca u ukupnom iznosu od 8.806.900,00 kuna. Također izabran je i stručni nadzor trgovačko društvo Prometnice Zagreb d.o.o.
Načelnik je članove Općinskog vijeća Općine Križ informirao i o tome da je nakon održane sjednice Županijskog partnerskog vijeća i formiranja Liste prvenstva i Rezervne liste projekata prijavljenih na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, projekt Prenamjena i opremanje postojećeg dječjeg vrtića u Kulturni centar na 5. mjestu Liste prvenstva te na prvom mjestu Rezervne liste. Sva potrebna dokumentacija proslijeđena je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na daljnje vrednovanje i donošenje Odluke o sufinanciranju.
Općina Križ u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje uključila se u Program javnog rada -aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava. Na razgovor u Općinu Križ Hrvatski zavod za zapošljavanje pozvao je oko 50 nezaposlenih osoba od kojih se njih tridesetak odazvalo pozivu. Cilj programa je uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičinih poplava. Trajanje programa biti će 6 mjeseci u punom radnom vremenu te će biti uključeno 11 nezaposlenih osoba koliko ih se javilo za uključenje u javni rad.
Tijekom aktualnog sata član Općinskog vijeća Općine Križ Stevo Turčinović, Općinskog je načelnika Općine Križ zatražio informaciju o nastavku najavljenih radova na asfaltiranju ceste kroz naselje Bunjani. Kako je izvijestio Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, krajem studenog održao je sastanak u Općini Križ sa predstavnicima Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije d.o.o. i trgovačkog društva Swietelsky d.o.o., a na temu nastavka investicije Bunjani, odnosno daljnjeg asfaltiranja preostale dionice. Prema posljednjim dobivenim informacijama od investitora, Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije d.o.o., potpisale su sve potrebne ugovore za nastavak asfaltiranja preostalih 2 km dionice ceste kroz naselje Bunjani, no početak radova ovisi o vremenskim prilikama i mogućnosti nabavke asfaltne baze. Ukoliko ugradnja novog asfalta na kolniku ne bude završena do konca 2017. godine, istaknuo je Općinski načelnik, Županijske ceste Zagrebačke županije potvrdile su da će to biti učinjeno s početkom 2018. godine.
U nastavku sjednice razmatran je prijedlog Odluke o donošenju Strateškog plana Općine Križ za razdoblje 2018.-2020. godine. Isti je donesen jednoglasno s 12 glasova „za“. Ovim Strateškim planom usklađuju se dokumenti dugoročnog razvoja odnosno srednjoročnog razvoja prema Zakonu o proračunu i Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.
Također s 12 glasova „za“ usvojena je i Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Križ za razdoblje 2017.-2020. godine, a istom se određuju srednjoročni ciljevi i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Križ.
Usvojena je i Odluka o provedbi preventivnih i obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Križ za razdoblje od 2018. do 2022. godine. Istom se utvrđuje potreba za suzbijanje određene vrste patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. Mjere koje će se u tom cilju provoditi su dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.
Razmatran je i prijedlog te je jednoglasno donesena Odluka o donošenju Akcijskog plana rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Križ. Predstavnik Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske Marko Miletić, predstavio je trenutno stanje javne rasvjete na području Općine Križ te buduće modele po kojima je moguće provesti rekonstrukciju, modernizaciju i upravljanja sustavom javne rasvjete. Usvojena je i Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Križ. Provedba projekta temeljiti će se na Ugovoru o energetskom učinku kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze između Općine Križ i trgovačkog društva kojem će se nakon propisanog provedenog postupka nabave povjeriti realizacija projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete na području Općine Križ.
Članovi Općinskog vijeća Općine Križ jednoglasno su donijeli Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017./2018. Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.), a sukladno provedenom Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Križ, za školsku/akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje se jedna stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti – stipendija Milke Trnine studentici Valentini Blagušević (IV. godina studija). Imenovanoj kandidatkinji dodjeljuje se stipendija u iznosu od 1.000,00 kn i pripada 10 mjeseci tijekom školske godine. Učeničke stipendije prema socijalnom kriteriju, po 1 stipendija za svaku godinu školovanja dodjeljuju se: Tei Skukan za I. godinu školovanja, Ivani Grebenar za II. godinu školovanja, Paulini Pranjić za III. godinu školovanja i Ani Kasalo za IV. godinu školovanja. Učeničke stipendije prema socijalnom kriteriju i to 2 stipendije, temeljem broja ostvarenih bodova bez obzira na godinu školovanja dodjeljuju se Antoniju Korzi (II. godina školovanja) te Paulini Martić (II. godina školovanja).
Učeničke stipendije prema kriteriju izvrsnosti dodjeljuju se, po redoslijedu broja bodova bez obzira na godinu školovanja i to Leonu Stjepanu Uroiću (II. godina školovanja), Viktoru Gorčanu (III. godina školovanja), Robertu Jelašu (I. godina školovanja), Marti Martinac (IV. godina školovanja). Učeničke stipendije dodjeljuju se u iznosu od 500,00 kn za 10 mjeseci tijekom školske godine.
Studentske stipendije prema socijalnom kriteriju za svaku godinu studija dodjeljuju se Ivi Habek za I. godinu, Božici Komes za II. godinu, Mateji Grgić za IV. godinu i Loreni Špoljarić za V. godinu. Dodjeljuju se i dvije stipendije, temeljem broja ostvarenih bodova bez obzira na godinu studija i to Miji Sablić (I. godina) i Petri Pugar (II. godina).
Studentske stipendije prema kriteriju izvrsnosti dodjeljuje se po redoslijedu broja bodova bez obzira na godinu školovanja i to: Loreni Petreković (I. godina), Maji Nikšić (II. godina), Mateji Horvat (II. godina) i Ani Rukavina (III. godina). Imenovanim kandidatima dodjeljuju se stipendija u iznosu od 1.000,00 kn i pripadaju im 10 mjeseci tijekom akademske godine.
Donesen je i Zaključak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika. Mandat dosadašnjeg saziva Savjeta mladih Općine Križ traje do 25.3.2018. godine do kada bi trebao biti proveden cijeli postupak. U Javnom pozivu definira se tko može istaknuti kandidature za članove Savjeta mladih Općine Križ i njihove zamjenike, tko su ovlašteni predlagatelji kandidature kao i to da kandidati za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, mogu biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina s prebivalištem ili boravištem na području Općine Križ. Rok za dostavu prijedloga biti će 15 dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Križ www.opcina-kriz.hr.
Općinsko vijeće Općine Križ jednoglasno je donijelo Odluku o izdvajanju novčanih sredstava u iznosu od 8.806.900,00 kuna trgovačkom društvu Detmers kontejner d.o.o. iz Labudovca za izgradnju dječjeg vrtića. Ujedno je donesena i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za stručni nadzor za izgradnju dječjeg vrtića i to trgovačkom društvu Prometnice Zagreb d.o.o. Zagreb u iznosu od 237.500,00 kuna.

Podijeli na društvenim mrežama