Natječajem za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018. učenicima s područja Općine Križ dodijeliti će se 10 (deset) stipendija, a studentima s područja Općine Križ 10 (deset) stipendija i to prema kriteriju izvrsnosti 8 (osam) stipendija: učenicima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 4 (četiri) stipendije u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno; dodijeliti će se 12 (dvanaest) stipendija prema socijalnom kriteriju: učenicima 6 (šest) stipendija u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a studentima 6 (šest) stipendija u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno.
Stipendija prema kriteriju umjetničke darovitosti – Stipendija Milke Trnine dodijeliti će se jednom učeniku ili jednom studentu prema Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.), te ako se stipendija dodijeli učeniku tada u iznosu od =500,00 kn (slovima:petstokuna) mjesečno, a ako se stipendija dodijeli studentu tada u iznosu od =1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) mjesečno i pripada korisniku deset mjeseci tijekom školske/akademske godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju prema kriteriju izvrsnosti imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI:
 da su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
 da su redoviti učenici srednje škole
 da su završili prethodna četiri razreda osnovne škole (učenici prvog razreda srednje škole) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,9 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (učenici viših razreda) od najmanje 4,5
 da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 4.000,00 kn.

STUDENTI:
 da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
 da su redoviti studenti
 da nisu stariji od 26 godina
 da su završili srednju školu (studenti prve godine studija) s najmanje prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina) od najmanje 4,0 te da su u prethodnoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.
 da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 4.000,00 kn.

Pravo sudjelovanja na natječaju prema socijalnom kriteriju imaju učenici srednjih škola i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
UČENICI:
– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
– da su redoviti učenici srednje škole
– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,5
– da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.
STUDENTI:
– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Križ najmanje 1 (jednu) godinu prije dana raspisivanja natječaja
– da su redoviti studenti
– da nisu stariji od 26 godina
– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,5 te da su u prethodnoj godini (studenti viših godišta) ostvarili minimalno 40 ECTS bodova
– da je ukupni dohodak po članu kućanstva jednak ili manji od 2.500,00 kn.

Kriteriji za dodjelu stipendija utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju učenika i
studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 32/13. i 19/14.).

Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u prostorijama općinske uprave u Križu, Trg Svetog Križa 5 ili na internet stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
– osobna iskaznica ili domovnica (preslika)
– potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
– preslika svjedodžbe četiri prethodna razreda škole za učenike prvih razreda srednje škole i preslika svjedodžbe dva prethodna razreda škole za drugi, treći i četvrti razred škole
– preslika svjedodžbe svih razreda srednje škole za studente prve godine i preslika svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole i potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prve godine studija za studente druge godine studija, a za studente viših godina studija, preslika potvrde obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne dvije godine studija.
– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave) te preslika osobne iskaznice članova domaćinstva
– potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
– uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
– dokaze o postignućima na natječajima i priznanjima
– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (dijete bez jednog ili oba roditelja, dokazi o invalidnosti)

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na internet stranici Općine Križ te oglasnoj ploči Općine Križ u roku do 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ.
Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Odluka o prigovoru je konačna.
Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje konačnu listu kandidata koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi odluku o dodjeli stipendija.
Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.

Natječaj je objavljen 27.09.2017. godine (srijeda), na internet stranici Općine Križ, lokalnom radiju te oglasnoj ploči Općine Križ, a rok za podnošenje prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom je 20 (dvadeset) dana od dana objave natječaja, odnosno do zaključno s danom 17.10.2017. godine (utorak) na adresu:

Općina Križ
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg Svetog Križa 5
10314 Križ

PRIJAVNI-OBRAZAC-STIPENDIJA-UČENICI-2017.-2018.

PRIJAVNI-OBRAZAC-STIPENDIJA-STUDENTI-2017.-2018.

Odluka o broju stipendista i visini stipendija koje će se dodjeljivati školske/akademske godine 2017./2018.

 

 

Podijeli na društvenim mrežama