NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Križ za pedagošku godinu 2017./2018. (KLASA: 601-02/17-05/07 URBROJ: 238/16-79-17-01, od 24.04.2017. g.) Dječji vrtić Križ objavljuje
NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.

I.
Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, može se preuzeti u Dječjem vrtiću Križ, Školska 15 i na internet stranici Općine Križ – www.opcina-kriz.hr (na kraju teksta natječaja).

II.
Zahtjev za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE i potrebna dokumentacija podnosi se od 01.05. – 08.09.2017.
Zahtjevi se primaju za djecu rođenu od 01.04.2011. – 31.03.2012. g.
Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

III.

Uz zahtjev za upis u program predškole potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
– presliku izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)
– presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće u razvoju

Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta potrebno je dostaviti na prvi dan početka programa predškole (ne stariju od dva tjedna).

IV.
Zahtjev za upis djece u REDOVITI CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM za jaslice i vrtić i potrebna dokumentacija podnosi se od 01.05. – 30.05. 2017. od 7,00 do15,00 sati.
U Dječji vrtić Križ , u redoviti program na upražnjena mjesta upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na području općine Križ.

V.
Prednosti pri upisu u redoviti program ostvaruju se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križ („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 12/14) koju je Općinsko vijeće Općine Križ donijelo dana 23.04.2014. kako slijedi:
Prednosti pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje
– dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u općini Križ
– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u općini Križ
– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješten u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom
prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u općini Križ
Prednost pri upisu u redoviti program Dječji vrtić Križ djeca ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:
A) djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
B) djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja
C) djeca iz obitelji s troje i više djece
D) djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
E) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
F) djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
G) djeca s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redoviti program što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja

VI.
Uz zahtjev za upis u redoviti program potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju :
1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list, izvornik ili presliku
2. Izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta (ne stariju od 6 mjeseci ) ili osobna iskaznica za
djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:
– potvrda poslodavca o zaposlenju ne starije od 30 dana, rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti, dokaz o statusu poljoprivrednika
– preslik prijave HZMO i HZZO –u za novozaposlene
Za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata : rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju, preslik prijave HZMO i HZZO-u za novozaposlene
Dokazi samohranosti:
– izvadak iz matice rođenih roditelja ( ne starije od 6 mj.)
– smrtni list za preminulog roditelja
– potvrdu o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom
uzdržavanju ( državna privremena alimentacija)
Za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):
– potvrda poslodavca o zaposlenju
– izvod iz matice rođenih roditelja( ne starije od 6 mj.)
– presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
Za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici:
– potvrda fakulteta/ škole o redovnom školovanju
Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:
– preslik rodnih listova za svu djecu
Za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljskoj obitelji:
– rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
Za dijete korisnika doplatka za dijete:
– rješenje o priznavanju prava na doplatak za dijete
Za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić:
– preporuku Centra za socijalnu skrb
Za dijete s teškoćama u razvoju:
– rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb
– medicinska dokumentacija
Za dijete nezaposlenog samohranog roditelja i dijete koje živi samo sa jednim nezaposlenim roditeljem ( jednoroditeljska obitelj):
– izvadak iz matice rođenih roditelja
Za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području općine Križ:
– rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave
Za dijete nezaposlenih roditelja:
– potvrda Zavoda za zapošljavanje

VII.
Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području općine Križ sudjeluju u plaćanju ekonomske cijene sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Križ od roditelja-korisnika usluga .
Roditelji koji nemaju prebivalište na području Općine Križ plaćaju ekonomsku cijenu ili sukladno odluci o sufinanciranju koju donosi jedinica lokalne samouprave iz koje djeca dolaze.

VIII.
Svi zahtjevi zaprimljeni u propisanom roku razmotriti će se na sjednici Komisije za upis djece, koja donosi Odluku o upisu. Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Križ, u objektu u Križu i objektu u Novoselcu, i na internetskim stranicama Općine Križ, najkasnije do 15.06.2017. godine.
O Zahtjevima za upis koji nisu predani u zadanom roku također će se odlučiti. Ako nema mjesta staviti će se na listu čekanja, te pozitivno riješiti prema mogućnostima tj.kada bude slobodnog mjesta u skupinama.
Temeljem provedenih zahtjeva za upis djece, organizirati će se odgojne skupine sukladno važećim Pedagoškim standardima.

Zahtjev za upis djece

NATJEČAJ za prijam u radni odnos – stručni suradnik psiholog, pripravnik, na određeno, na pola radnog vremena –

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ objavljuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
– stručni suradnik psiholog, pripravnik, na određeno, na pola radnog vremena –
1 izvršitelj/ica, u ustanovi Dječji vrtić Križ

Uvjeti :
– završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
– radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Potvrde o nekažnjavanju pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice putovnice ili domovnice)
3. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
4. životopis (vlastoručno potpisan)

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i priložiti sljedeće dokaze:
– rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz da je nezaposlena i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14),

– rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zašiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 17/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13),
– dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).

Uz prijavu na natječaj i obvezne priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, kao i svu drugu dokumentaciju utvrđenu odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

Natječaj se s danom 25 .04.2017. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Križ, web stranici Općine Križ i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom 03 .05.2017. godine

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ KRIŽ, ŠKOLSKA 15, 10314 KRIŽ, s naznakom „ Za natječaj – stručni suradnik“
Pisane prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku na web stranici Općine Križ .

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću

U Narodnim novinama br. 38 od 19.04.2017. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 8 dana od objave natječaja, tj. do zaključno s danom 27.04.2017. godine.

Link na natječaj: http://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?sortiraj=4&kategorija=3&ogvrsta=25&godina=2017&broj=38&rpp=10&qtype=1&pretraga=da

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Križ

U Narodnim novinama br. 17 od  24.02.2017. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 04.03.2017. godine – subota,  sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 06.03.2017. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Link na natječaj: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8209026.html

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ

U Narodnim novinama br. 16 od  22.02.2017. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 10 dana od objave natječaja.

Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 04.03.2017. godine – subota,  sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju ponuda istječe u ponedjeljak, 06.03.2017. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u dan – subotu, kada Općina Križ ne radi, stoga rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

LINK NA JAVNI NATJEČAJ http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8208043.html

PONUDBENI LIST: PONUDBENI LIST

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

Općinski načelnik Općine Križ, dana 20.02.2017. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ  u 2017. godini

 (1) Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini da prijave svoje programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:

 • Jačanje kapaciteta udruga za rad sa osobama s invaliditetom, djecom, obiteljima, mladima, starijim osobama, te drugim ranjivim skupinama društva
 • Jačanje kapaciteta udruga koje doprinose razvitku i općem napretku Općine Križ te promiču njezin položaj i ugled kao i napredak zajednice u cjelini.

(2) Udruge mogu prijaviti programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje društvenih usluga u zajednici ili programe/projekte koji doprinose kvaliteti života, razvitku i općem napretku općine Križ za sljedeće aktivnosti:

 • usmjerene na zaštitu i promicanje ljudskih prava, jednakost i ravnopravnost,
 • usmjerene na zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom,
 • usmjerene na aktivno sudjelovanje djece i mladih u društvu,
 • usmjerene na obrazovne programe za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i drugih sposobnosti,
 • usmjerene na prevenciju bolesti i ovisnosti,
 • usmjerene na zaštitu i očuvanje prirode,
 • usmjerene na poticanje razvoja i općeg napretka Općine Križ

(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini ( u daljnjem tekstu: natječaj)  je 50.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00  kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 22.03.2017. godine.

CJELOVITI TEKST NATJEČAJA PROČITAJTE OVDJE: Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

PRILOZI:

Upute za prijavitelje – Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2017. (soc.zdr.prev.)

OBRAZAC PRORAČUNA 2017. (soc.zdr.prev.)

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2017. (soc.zdr.prev.)

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2016.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

Općinski načelnik Općine Križ raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

(1) Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:

 • Jačanje kapaciteta udruga u kulturi za rad usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi sukladno Programu.
 • Jačanje kapaciteta udruga u kulturi koje doprinose razvitku i općem napretku Općine Križ te promiču njezin položaj i ugled kao i napredak zajednice u cjelini.

(2) Udruge mogu prijaviti programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga u kulturi za rad usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi sukladno Programu ili programe/projekte koji doprinose kvaliteti života, razvitku i općem napretku Općine Križ za sljedeće aktivnosti:

 • zaštita, očuvanje i promicanje kulturnih dobara,
 • izložbena djelatnost,
 • knjižna i nakladnička djelatnost,
 • scenska djelatnost,
 • glazbena djelatnost,
 • programi kulturnog amaterizma,
 • programi i manifestacije od značaja za Općinu Križ,
 • programi umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
 • programi kulturne suradnje,
 • programi usmjereni na poticanje razvoja i općeg napretka Općine Križ.

(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2017. godini je 150.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 30.000,00  kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 20.03.2017. godine.

CJELOVITI TEKST NATJEČAJA PROČITAJTE OVDJE: Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

PRILOZI:

Upute za prijavitelje – Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2017. godini

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2017.

OBRAZAC PRORAČUNA 2017.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2017.

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2016.

 

Zagrebačka županija – Javni natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija

Župan Zagrebačke županije dana 08.02.2017. godine donio je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i  humanitarnog značenja u 2017. godini

Više o svemu saznajte na linku: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/128/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekat