JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive

Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini je 40.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00  kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 28.02.2019. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ 2019. – (soc.zdr.prev.) – 28.01.2019.

Upute za prijavitelje – JAVNI NATJEČAJ (soc.zdr.prev.) – 2019.

Obrasci:

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2019. – (soc.zdr.prev.)

Obrazac proračuna za prijavu – (soc.zdr.prev.) – 2019.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2018.

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2019. – (soc.zdr.prev.)

 

 

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2019. godini

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2019. godini

Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2019. godini je 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 22.02.2019. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ 2019. (kultura) – 22.01.2019.

Upute za prijavitelje – Javni natječaj (KULTURA) – 2019.

Obrasci:

Opisni obrazac za prijavu – (kultura) – 2019.

Obrazac proračuna za prijavu – (kultura) – 2019.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2018.

Obrazac za ocjenu kvalitete

 

IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 204/2019. od 17.01.2019. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

 1. Predmet prodaje je:
 • č.br. 2411, z.k.ul. 2691, k.o. 312347, Ivanić-Grad, kuća i dvor, površine 602 m², na lokaciji Savska 52 u Ivanić-Gradu, vlasnički dio 1/1 Ivakop d.o.o., prema namjeni prostora predmetna čestica se nalazi unutar granica građevinskog područja mješovite namjene (oznaka M1-pretežito stambena) – izgrađeni dio naselja, koja se u naravi sastoji od dvije zgrade jedna bruto građevinske površine 89,50 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred G-F, druga bruto građevinske površine 280,09 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred F-D i pripadajućeg zemljišta.
 1. Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje određuje se u iznosu od 380.000,00 kn.

U početnoj cijeni  sadržana je tržišna vrijednost nekretnine prema elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnina koje je izradio ovlašteni stalni sudski vještak za graditeljstvo.

 1. Kupac čija ponuda bude prihvaćena kupuje nekretninu po načelu viđeno-kupljeno i nema pravo na naknadne prigovore.

Prednost pri odabiru ponude imati će ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja ponudi najvišu cijenu koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene iz točke 2. ovog Natječaja.

Ivakop d.o.o. pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te nije dužan ponuditeljima obrazložiti svoju odluku o neprihvaćanju ponuda.

U slučaju kupoprodaje porez i sve ostale troškove vezane uz kupoprodaju i prijenos nekretnine snosi kupac.

 1. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 dana računajući od dana prijema obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj sklopiti ugovor o kupoprodaji s rokom plaćanja pune kupoprodajne cijene u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora.

Ukoliko najpovoljniji odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u zadanom roku po ovom Natječaju gubi status najpovoljnijeg ponuditelja i pravo na sklapanje ugovora, a ako ne izvrši isplatu pune  kupoprodajne cijene u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora takav ugovor smatrati će se ništavnim, sve bez ikakvih štetnih posljedica za Ivakop d.o.o.. Kupac stupa u posjed nekretnine prvi idući dan po uplati pune kupoprodajne cijene na račun prodavatelja.

 1. Pravo sudjelovanja po ovom natječaju imaju pravne osobe koje imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske.

Strana pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati po natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 1. Ponuditelji u ponudi moraju obavezno navesti:
 • ime, prezime, OIB te adresu za fizičke osobe,
 • naziv, OIB, te adresu sjedišta za prave osobe,
 • iznos ponuđene cijene.

Uz ponudu treba priložiti:

 • presliku Izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od šest mjeseci (pravne osobe, obrtnici),
 • BON 1 i BON 2 ne stariji od 3 mjeseca od dana zaprimanja ponude (pravne osobe),
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ponuditelja (Potvrda o stanju duga ili nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi P.U.) ne stariju od 30 dana od dana zaprimanja ponude (pravne osobe, obrtnici, fizičke osobe),
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu (obrtnici),
 • preslik domovnice ili osobne iskaznice (za fizičke osobe),
 • dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe).
 1. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana računajući od dana objave ovog Natječaja na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Do tog roka, bez obzira na način dostave, ponude moraju biti zaprimljene i evidentirane putem urudžbenog zapisnika prodavatelja.

Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, ili preporučenom pošiljkom na adresu:

IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad

Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom:

„NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE“.

 1. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati nekretnine uz prethodni dogovor na telefon 01/2888-938.
 2. Svi ponuditelji biti će pisano izvješćeni o ishodu natječaja u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ili donošenja odluke o ne prihvaćanju niti jedne ponude.

JAVNI POZIV članicama Zajednice športskih udruga Općine Križ za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Općine Križ za 2019. godinu

Zajednica športskih udruga Općine Križ, dana 07.01.2019. godine objavljuje JAVNI POZIV članicama Zajednice športskih udruga Općine Križ za predlaganje projekata/programa javnih potreba u sportu Općine Križ za 2019. godinu

JAVNI POZIV ČLANICAMA ZŠU 2019.

Uputa za prijavitelje JAVNI POZIV ZŠU

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA

B2 Ogledni obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, sport

Obrazac izjave o partnerstvu

 

Dodijeljene stipendije učenicima i studentima Općine Križ

Općinsko vijeće Općine Križ na 18. sjednici održanoj 10.12.2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019. te su dobitnici stipendija sljedeći učenici:

 1. PETRA SERTIĆ, Moslavačka 24, Križ, I. razred
 2. TEA SKUKAN, Konščani 110, II. razred
 3. ANTONIO KORZA, 7. česmanski odvojak 5, Okešinec, III. razred
 4. PAULINA PRANJIĆ, Johovec 58, IV. razred
 5. IVANA GREBENAR, Moslavačka ulica 129, Bunjani, III. razred
 6. MIHAEL VALENTIĆ, Johovec 24,b III. razred
 7. MARKO MARIĆ, Peščenička 21, Razljev, I. razred
 8. VIKTOR GORČAN, Kriške republike 7, Križ, IV. razred
 9. TAJANA MAJDANDŽIĆ, Mala Hrastilnica 25, Križ, I. razred
 10. TEA MAJER, Zagrebačka 54, Križ, II. razred
 11. LUKA KOŠČEVIĆ, Moslavačka ulica 39, Novoselec, III. razred
 12. ANA MARIJA GRGIĆ, Braće Radić 77, Križ, IV. razred

i studenti:

 1. VALENTINA BLAGUŠEVIĆ, Česmanska 16, Okešinec, V. godina studija
 2. ANA KASALO, Kriška ulica 22, Rečica Kriška, I. godina
 3. BOŽICA KOMES, Selska 37, Novoselec, III. godina
 4. LORENA ŠPOLJARIĆ, Braće Radića 18, Križ, V. godina
 5. ANA MARIJA KUNTIĆ, Kolodvorska 1, Novoselec, I. godina
 6. MATIJA VEIN, Moslavačka 111, Novoselec, I. godina
 7. LORENA PETREKOVIĆ, Konščani 104, II. godina
 8. ANA RUKAVINA, Širinec 51, IV. godina
 9. MATEJA HORVAT, Johovec 8, III. godina
 10. MATEJA GRGIĆ, Braće Radić 77, Križ, V. godina

Općinski načelnik će s imenovanima učenicima i studentima zaključiti Ugovor o stipendiranju, o čemu će svi biti osobno obaviješteni. Čestitamo svim dobitnicima!

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 2018.-2019.

Konačna lista za dodjelu stipendija za 2018./2019. šk./ak. godinu

Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je konačnu listu kandidata te ju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ na donošenje. Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna. Općinski načelnik potpisati će ugovore sa dobitnicima stipendija Općine Križ nakon donošenja Odluke Općinskog vijeća.

KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA OPĆINE KRIŽ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA OPĆINE KRIŽ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Lista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine, a u roku od 8 dana od objavljivanja, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste i to Općinskom načelniku Općine Križ. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Prijedlog liste za stipendije Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
  19.11.2018. godine        
           
Stipendija Milke Trnine
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Izvrsnost Prosjek ocjena Ukupno
1. Valentina Blagušević 5.   4,58 4,58
           
Ne zadovoljavaju kriterij          
           
Rd.br. Ime i prezime Razred Kriterij koji ne zadovoljavaju
1. Luka Koščević 3. Ne polazi školu umjetničkog smjera i prosjek ocjena
2. Lukas Oštrec 2. Ne polazi školu umjetničkog smjera
3. Marija Spači 2. Ne polazi školu umjetničkog smjera
           
           
Prijedlog liste za stipendije
Kriterij izvrsnosti
Učenici
           
Rd.br. Ime i prezime Razred Dodatni bodovi Prosjek ocjena Ukupno
1. Marko Marić 1. 4,50 5,00 9,50
2. Viktor Gorčan 4. 1,50 4,85 6,35
3. Tajana Majdandžić 1. 0,00 4,96 4,96
4. Tea Majer 2. 0,00 4,94 4,94
           
Ispod crte
           
Rd.br. Ime i prezime Razred Dodatni bodovi Prosjek ocjena Ukupno
1. Ana Marija Grgić 4. 0,00 4,85 4,85
2. Robert Jelaš 3. 0,00 4,78 4,78
3. Paulina Pranjić 4. 0,00 4,61 4,61
           
Ne zadovoljavaju kriterij          
           
Rd.br. Ime i prezime Razred Kriterij koji ne zadovoljava    
1. Leon Stjepan Uroić 3. Prosjek ocjena
           
           
Prijedlog liste za stipendije
Socijalni kriterij
Učenici
           
Prema godini obrazovanja – za svaku godinu po jednu
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status Prosjek ocjena Ukupno
1. Antonio Korza 3. 11,00 4,45 15,45
2. Tea Skukan 2. 8,00 3,74 11,74
3. Paulina Pranjić 4. 6,00 4,61 10,61
4. Petra Sertić 1. 6,00 4,78 10,78
           
Prema socijalnom kriteriju – bez obzira na godinu školovanja
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status Prosjek ocjena Ukupno
1. Ivana Grebenar 3. 9,00 3,94 12,94
2. Mihael Valentić 3. 8,00 3,97 11,97
           
Ispod crte
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status Prosjek ocjena Ukupno
1. Luka Koščević 3. 2,00 3,67 5,67
           
Ne zadovoljavaju kriterij
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Kriterij koji ne zadovoljava
1. Stjepan Kolar 2. Prosjek ocjena
2. Sara Sočan 4. Prosjek ocjena
3. Robert Jelaš 2. Prosjek plaće
           
Učenici koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili socijalnu          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Stipendija
1. Tea Majer 2. Dobila stipendiju prema kriteriju izvrsnosti
           
           
Prijedlog liste za stipendije
Socijalni kriterij
Studenti
           
Prema godini obrazovanja – za svaku godinu po jednu
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status + godina studija Prosjek ocjena Ukupno
1. Božica Komes 3. 12,00 8,23 20,23
2. Lorena Špoljarić 5. 8,00 8,96 16,96
3. Barbara Jelaković 2. 8,50 8,18 16,18
4. Allena Marie Gašparović 1. 4,00 9,13 13,13
           
Prema socijalnom kriteriju – bez obzira na godinu studija
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status + godina studija Prosjek ocjena Ukupno
1. Mateja Grgić 5. 6,00 9,70 15,70
2. Ana Kasalo 1. 4,00 8,71 12,71
           
Ispod crte
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Socijalni status Prosjek ocjena Ukupno
1. Ana Marija Kuntić 1. 2,00 8,83 10,83
2. Matija Vein 1. 2,00 7,75 9,75
           
Ne zadovoljavaju kriterij          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Kriterij koji ne zadovoljavaju
1. Irena Đerek 4. Prosjek ocjena i broj ECTS
2. Mario Jelaš 1. Prosjek plaće
3. Josip Očić 1. Prosjek plaće
           
Studenti koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili socijalnu          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Stipendija
1. Valentina Blagušević 5. Dobila stipendiju Milke Trnine
2. Marta Martinac 1. Dobila stipendiju po kriteriju izvrsnosti
           
           
Prijedlog liste za stipendije
Kriterij izvrsnosti
Studenti
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Dodatni bodovi Prosjek ocjena Ukupno
1. Lorena Petreković 2. 4,00 9,11 13,11
2. Ana Rukavina 4. 1,50 9,30 10,80
3. Marta Martinac 1. 0,00 9,94 9,94
4. Mateja Horvat 3. 1,00 8,74 9,74
           
Ispod crte
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Dodatni bodovi Prosjek ocjena Ukupno
5. Petra Pugar 3. 8,00 1,00 9,00
           
Ne zadovoljavaju kriterij          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Kriterij koji ne zadovoljavaju
1. Maja Nikšić 3. Prosjek ocjena
2. Mario Jelaš 1. Prosjek ocjena
           
Studenti koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili za izvrsnost          
           
Rd.br. Ime i prezime Godina Stipendija
1. Mateja Grgić 5. Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju
2. Božica Komes 3. Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju
3. Allena Marie Gašparović 1. Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju
4. Valentina Blagušević 5. Dobila stipendiju Milke Trnine
         

ODLUKA O DODJELI POTPORA SUKLADNO PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2018. GODINU

ODLUKA O DODJELI POTPORA SUKLADNO PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2018. GODINU

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Križ za 2018.  godinu otvoren je do 30.11.2018. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

ODLUKA O DODJELI POTPORA SUKLADNO PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2018.GODINU