JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“ „ZAŽELI, RADI, POMAŽI!“

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi, radi, pomaži!“ (UP. 02.1.1.05.0327) Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0327 (KLASA: 551-01/20-01/02 URBROJ: 535-20-1 od 08. 04. 2020. godine) te članka 52. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/18, 18/19 i 2/20), Općinski načelnik Općine Križ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“„ZAŽELI, RADI, POMAŽI!“

Kodni br. UP. 02.1.1.05.0327

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Križ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi, radi, pomaži!” – Općina Križ

– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

 1. Broj traženih radnica: 4 osobe
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Križ (Križ i druga naselja na području Općine Križ)
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć u pranju i glačanju rublja
 • pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • prednost imaju žene starije od 50 godina i žene s invaliditetom
 1. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • zamolba za posao
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – ako je primjenjivo
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: lidija.bahlen@opcina-kriz.hr

 1. Rok za podnošenje prijave: 29. svibnja 2020.

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Križ, Trg Svetog Križa 5, 10 314 Križ, putem pošte ili osobno, do zaključno s danom 29. svibnja 2020., u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

Za javni natječaj u sklopu Projekta” Zaželi, radi, pomaži!”

Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu) (ako je primjenjivo).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Križ, www.opcina-kriz.hr.

Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na razgovor (intervju). Svim kandidatkinjama će se dostaviti rezultati natječaja.

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt ZAŽELI – Program zapošljavanja žena ZAŽELI, RADI, POMAŽI!

KRIŽ Izjava-o-suglasnosti-sa-uvjetima-natječaja-Program-zaželi

KRIŽ Izjava-osposobljavanje-Program-Zaželi-2020