ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRIŽ

Održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, prva u ovoj godini. Sjednici je nazočilo 12 od 15 članova Općinskog vijeća (na sjednici nisu nazočile Ivana Posavec Krivec i Sanja Jurić dok se Stevo Turčinović ispričao za izostanak). Na početku sjednice jednoglasno je prihvaćen Zapisnik s prethodne sjednice, kao i dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća s nadopunom, odnosno 11. točkom pod nazivom: Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina.
Tijekom aktualnog sata, Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić izvijestio je članove Općinskog vijeća o događanjima u razdoblju od protekle sjednice. Između ostalog izvijestio je o pokrenutim radovima uređenja nogostupa u Zagrebačkoj ulici, radovima na uređenju parkirališta u Zagrebačkoj 7 i izgradnji pristupne rampe za invalide s dva parkirna mjesta za invalide, te uređenju prve faze Staklene ulice u Bunjanima. Kako je naglasio Načelnik, svi ovi radovi trenutno stoje zbog vremenskih prilika koje ne dozvoljavaju završetak radova, no isti bi trebali krenuti čim se otvore asfaltne baze i vremenske prilike to dopuste.
Načelnik je izvijestio da je Općina Križ početkom godine od Ministarstva kulture ostvarila potporu u vrijednosti 170 tisuća kuna za izgradnju sustava grijanja zgrade Doma kulture Josip Badalić u Križu. Od istog ministarstva ostvarena je i potpora u iznosu 23 tisuće kuna za nabavu knjiga u Knjižnici i čitaonici. Od Zagrebačke županije ostvarena je pomoć u iznosu 25.500,00 kuna za tehničku pomoć kod prijave projekta rekonstrukcija i opremanje sportske građevine u sportskom parku u Križu.
Općinski načelnik izvijestio je članove Općinskog vijeća i o početku programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine u Križu. Dao je i informaciju o objavljenim natječajima Općine Križ za udruge čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi kao i za udruge iz područja zdravstva, socijale i preventive. Naglasio je i da su potpisani ugovori o izravnoj dodjeli sredstava iz proračuna Općine Križ i to Vatrogasnoj zajednici Općine Križ 250 tisuća kuna, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Ivanić-Grada 180 tisuća kuna, Zajednici športskih udruga 480 tisuća kuna, Zajednici tehničke kulture 30 tisuća kuna te Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić-Grad 60 tisuća kuna.

U nastavku sjednice članovi Općinskog vijeća raspravljali su o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Križ kojom se sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu usklađuju poslovi komunalne djelatnosti koji se obavljaju na području Općine Križ te se propisuje povjeravanje i način obavljanja i druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti. Na području Općine Križ obavljaju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture te uslužne komunalne djelatnosti. Obavljane komunalnih djelatnosti ovom se odlukom u najvećoj mjeri povjerava trgovačkom društvu Poduzetnička zona Križ d.o.o. Križ čiji je jedini osnivač Općina Križ. Riječ je o komunalnim djelatnostima kao npr.: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i sl… Nakon rasprave u kojoj je pojedine članove Općinskog vijeća zanimala ekonomičnost povjeravanja ovih poslova Poduzetničkoj zoni Križ d.o.o., Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić i njegov zamjenik Zlatko Hrastić istaknuli su da je odgovornost prema raspolaganju javnim novcem, odnosno novcem građana Općine Križ rezultirala analizom efikasnosti i cijene koštanja komunalnih poslova koje će uz minimalna ulaganja u opremu i edukaciju kadrova, od sada znatno brže i efikasnije raditi Općinsko trgovačko društvo. Nakon rasprave, odluka je usvojena s 11 glasova za i jednim suzdržanim glasom.

Razmatran je te jednoglasno usvojen i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. U Odluku o socijalnoj skrbi („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 35/16.) dodane su naime odredbe kojima će se regulirati najavljen projekt Rada za opće dobro bez naknade, a sve temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, radi aktiviranja i uključivanja radno sposobnih osoba koji su korisnici zajamčene minimalne naknade u društvenu zajednicu.
Općina Križ pozivat će radno sposobne ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad, kad se utvrdi potreba za angažiranjem tih osoba u radovima za opće dobro. Poslovi radova za opće dobro jesu čišćenja, održavanja i uređivanja javnih i drugih površina, kao i pomoć u provedbi organizacije raznih manifestacija te sličnih poslova na području Općine Križ. Općina Križ pozivat će i radno sposobne ili djelomično radno sposobne podnositelje zahtjeva za odobravanje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade. Korisnici zajamčene minimalne naknade moći će sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade, najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Ako se korisnik zajamčene minimalne naknade ne odazove pozivu za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade kao i radno sposobni podnositelji zahtjeva za odobravanje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ, a koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, neodazivanjem na poziv za uključivanje u radove za opće dobro, na šest mjeseci gube pravo na odobrenje jednokratne naknade iz proračuna Općine Križ.

Općina Križ ispunila je i svoju obvezu te odredila visinu paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Križ. Jednoglasno je odlučeno da se visina godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te p smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj utvrdi na minimalni iznos od 150,00 kuna.

Članovi Općinskog vijeća jednoglasno s 12 glasova donijeli su i Odluku o donošenju godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu. Razmatran je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka II. Ugovoru o kupoprodaji nekretnina zaključenom s trgovačkim društvom STONE GALLERY d.o.o. Rijeka. Nakon rasprave donesena je Odluka te će se sukladno istoj, spomenutom trgovačkom društvu produljiti ugovoreni rok za izgradnju gospodarskog objekta i ishođenje svih potrebnih dozvola te stavljanje objekta u funkciju do kraja ožujka 2021. godine.

Na ovoj su sjednici članovi Općinskog vijeća s 11 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijeli odluku da se za novog člana Nadzornog odbora Ivakop-a d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ivanić-Grad imenuje Valentino Galić. Vezano uz spomenuto trgovačko društvo, Općinsko je vijeće jednoglasno usvojilo prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na sudjelovanje u provedbi postupka prodaje nekretnine trgovačkog društva Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad.

Također, jednoglasno je usvojena i Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Križ za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Križ izabranih s liste grupe birača. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 300,00 kn po jednom tromjesečju, a svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od 30,00 kn po jednom tromjesečju i to razmjerno broju članova Općinskog vijeća pojedine političke stranke i/ili nezavisnih članova izabranih s liste grupe birača u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Donesena je i Odluka o izdvajanju novčanih sredstava za naknadu za pruženu energetsku uslugu i to u visini 383.000,00 kuna trgovačkom društvu Experta Grupa d.o.o. iz Požege, a sredstva će po ispostavljenim računima biti isplaćena u 12 jednakih mjesečnih iznosa.
Općinsko je vijeće također dalo suglasnost Općinskom načelniku na sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine u Poduzetničkoj zoni u Križu.

Na ovoj poveznici možete pronaći akte s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Križ.

Dokumenti Općine Križ

 

Savjetovanje pod nazivom Volim poljoprivredu

Dana 5. veljače 2019. godine (utorak) u 11 sati u Pučkom domu u Kloštar Ivaniću održati će se savjetovanje za sve zainteresirane, a posebno poljoprivrednike Otoka Ivanića. Savjetovanje pod nazivom Voli poljoprivredu organizira Zadruga Izazov iz Kloštar Ivaniću suradnji s Općinom Kloštar Ivanić i podrškom Općine Križ. Razvoj obiteljskog gospodarstva važan je temelj za ukupan  razvoj  poljoprivrede i gospodarskog rasta.

Kroz savjetovanje cilj je ukazati na važnost usvajanja novih znanja kao i važnost udruživanja jer upravo udruživanjem zajedničkih snaga lakše se dolazi do željenih rezultata.

Program savjetovanja:

 1. Poljoprivredna gospodarstva i važnost udruživanja

mr.sc. Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije

 1. Upisi i izravne potpore poljoprivrednih gospodarstava

Predstavnik Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 1. Porezi u poljoprivredi

Zoran Juran, voditelj Ispostave Porezne uprave Ivanić-Grad

 1. Agro krediti Zagrebačka banka

Maja Vrtarić, direktorica Zagrebačke banke Poslovnice Ivanić-Grad

Danijela Benko Jalžečić – starija bankarica za male poduzetnike i obrtnike

 1. Inovativna gnojiva tvrtke Intertim d.o.o.

Ines Dundović, agronom

 1. Proizvodnja stočne hrane i otkup žitarica

Saša Komarica, dipl.ing.agr. – Fanon d.o.o.

Ksenija Slaviček, dipl.ing.agr. – Fanon d.o.o.

 1. Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika – HUMP AGRO

Ines Dundović – zamjenica predsjednika

 1. Završna riječ

Predviđeno trajanje savjetovanja u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Savjetovanje – Volim poljoprivredu

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive

Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva,  socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini je 40.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00  kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 28.02.2019. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ 2019. – (soc.zdr.prev.) – 28.01.2019.

Upute za prijavitelje – JAVNI NATJEČAJ (soc.zdr.prev.) – 2019.

Obrasci:

OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2019. – (soc.zdr.prev.)

Obrazac proračuna za prijavu – (soc.zdr.prev.) – 2019.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2018.

Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2019. – (soc.zdr.prev.)

 

 

Prvi dan programa produženog boravka u Osnovnoj školi Milke Trnine u Križu

Općina Križ ove je godine odlučila financirati, odnosno pokrenuti novi projekt za dobrobit učenika, a riječ je o financiranju programa produženog boravka. Naime Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić na inicijativu roditelja, a u suradnji s Osnovnom školom Milke Trnine, dogovorio je pokretanje programa produženog boravka koji je nakon svih provedenih postupaka i zapošljavanja učiteljice razradne nastave, započeo danas 28. siječnja 2019. godine.

Općinski načelnik Marko Magdić i ravnatelj škole Zlatko Hasan, prije početka programa produženog boravka, sa zainteresiranim roditeljima održali su sastanak na kojem je učiteljica Valentina Čuljak objasnila kako će izgledati jedan dan produženog boravka djece, koji će nakon redovne nastave, trajati od 13 do 17 sati. U tom periodu djeca će učiti, pisati zadaću, igrati se, družiti i imati ukupno tri obroka tijekom cijelog dana provedenog u školi. Jedini trošak roditelja u cijeni produženog boravka biti će podmirenje troška prehrane i to 15 kuna dnevno za sva tri obroka tijekom dana, dok će ostale troškove, odnosno plaću učitelja financirati Općina Križ.

Za sada je ugovore o produženom boravku potpisalo osam roditelja, a očekuje se da će u narednom periodu biti još zainteresiranih. Spomenimo da se osnovno i srednje obrazovanje u 2019. godini iz Proračuna Općine Križ planira financirati sa 730.000,00 kuna.

 

 

Valentinovo uz besplatan koncert Damira Kedže

Općina Križ ove je godine za sve zaljubljene pripremila pravu glazbenu poslasticu. Na samo Valentinovo, 14. veljače 2019. godine (četvrtak), s početkom u 19 sati, u Domu kulture Josip Badalić, Damir Kedžo održat će koncert uz pratnju gitare te otpjevati neke od svojih najljepših ljubavnih balada među kojima i najnoviji hit, pjesmu Srce mi umire za njom.
Koncert je besplatan!

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2019. godini

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2019. godini

Općina Križ poziva udruge, čiji su programi usmjereni na zadovoljavanje javnih potreba u kulturi od interesa za Općinu Križ, da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama u kulturi od interesa za Općinu Križ u 2019. godini je 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 22.02.2019. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:

JAVNI NATJEČAJ 2019. (kultura) – 22.01.2019.

Upute za prijavitelje – Javni natječaj (KULTURA) – 2019.

Obrasci:

Opisni obrazac za prijavu – (kultura) – 2019.

Obrazac proračuna za prijavu – (kultura) – 2019.

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o nepostojanju duga

Obrazac izjave o nekažnjavanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 2018.

Obrazac za ocjenu kvalitete

 

IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 204/2019. od 17.01.2019. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad objavljuje

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

 1. Predmet prodaje je:
 • č.br. 2411, z.k.ul. 2691, k.o. 312347, Ivanić-Grad, kuća i dvor, površine 602 m², na lokaciji Savska 52 u Ivanić-Gradu, vlasnički dio 1/1 Ivakop d.o.o., prema namjeni prostora predmetna čestica se nalazi unutar granica građevinskog područja mješovite namjene (oznaka M1-pretežito stambena) – izgrađeni dio naselja, koja se u naravi sastoji od dvije zgrade jedna bruto građevinske površine 89,50 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred G-F, druga bruto građevinske površine 280,09 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred F-D i pripadajućeg zemljišta.
 1. Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje određuje se u iznosu od 380.000,00 kn.

U početnoj cijeni  sadržana je tržišna vrijednost nekretnine prema elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnina koje je izradio ovlašteni stalni sudski vještak za graditeljstvo.

 1. Kupac čija ponuda bude prihvaćena kupuje nekretninu po načelu viđeno-kupljeno i nema pravo na naknadne prigovore.

Prednost pri odabiru ponude imati će ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja ponudi najvišu cijenu koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene iz točke 2. ovog Natječaja.

Ivakop d.o.o. pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te nije dužan ponuditeljima obrazložiti svoju odluku o neprihvaćanju ponuda.

U slučaju kupoprodaje porez i sve ostale troškove vezane uz kupoprodaju i prijenos nekretnine snosi kupac.

 1. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku od 8 dana računajući od dana prijema obavijesti da je odabran kao najpovoljniji ponuditelj sklopiti ugovor o kupoprodaji s rokom plaćanja pune kupoprodajne cijene u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora.

Ukoliko najpovoljniji odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u zadanom roku po ovom Natječaju gubi status najpovoljnijeg ponuditelja i pravo na sklapanje ugovora, a ako ne izvrši isplatu pune  kupoprodajne cijene u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora takav ugovor smatrati će se ništavnim, sve bez ikakvih štetnih posljedica za Ivakop d.o.o.. Kupac stupa u posjed nekretnine prvi idući dan po uplati pune kupoprodajne cijene na račun prodavatelja.

 1. Pravo sudjelovanja po ovom natječaju imaju pravne osobe koje imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske.

Strana pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati po natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 1. Ponuditelji u ponudi moraju obavezno navesti:
 • ime, prezime, OIB te adresu za fizičke osobe,
 • naziv, OIB, te adresu sjedišta za prave osobe,
 • iznos ponuđene cijene.

Uz ponudu treba priložiti:

 • presliku Izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ne stariji od šest mjeseci (pravne osobe, obrtnici),
 • BON 1 i BON 2 ne stariji od 3 mjeseca od dana zaprimanja ponude (pravne osobe),
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ponuditelja (Potvrda o stanju duga ili nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi P.U.) ne stariju od 30 dana od dana zaprimanja ponude (pravne osobe, obrtnici, fizičke osobe),
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka za prethodnu godinu (obrtnici),
 • preslik domovnice ili osobne iskaznice (za fizičke osobe),
 • dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe).
 1. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana računajući od dana objave ovog Natječaja na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Do tog roka, bez obzira na način dostave, ponude moraju biti zaprimljene i evidentirane putem urudžbenog zapisnika prodavatelja.

Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, ili preporučenom pošiljkom na adresu:

IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad

Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom:

„NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE“.

 1. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati nekretnine uz prethodni dogovor na telefon 01/2888-938.
 2. Svi ponuditelji biti će pisano izvješćeni o ishodu natječaja u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja, ili donošenja odluke o ne prihvaćanju niti jedne ponude.

Priopćenje Crvenog križa vezano uz raspodjelu robe potrebitima

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Općinsko društvo Crvenog križa Križ i Kloštar Ivanić i Mjesno društvo Crvenog križa Novoselec, obavještavaju građane da će vršiti raspodjelu odjeće i obuće prema sljedećem rasporedu:

 1. KRIŽ, Zagrebačka 7, (prostorije do matičnog ureda), dana 23.01.2019. godine (srijeda) u vremenu od 11,00 – 13,00 sati, i nadalje svake sljedeće srijede
 2. IVANIĆ-GRAD, Dom Crvenog križa, Školska bb, 25.01.2019. godine (petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 sati
 3. NOVOSELEC, Vatrogasni dom, dana 25.01.2019. godine (petak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati
 4. POSAVSKI BREGI, Društveni dom, dana 25.01.2019. godine(petak) u vremenu od 14,00 do 15,00 sati

Napominjemo da u isto vrijeme i na sto mjesto, građani mogu donijeti odjeću, igračke, kućanske aparate i ostale potrepštine koje im više ne trebaju, a još su upotrebljive. Iste će od strane Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić-Grad biti raspoređene osobama u potrebi.